Sertifisering av bygg

Sertifisering av bygg dokumenterer byggets kvaliteter og viser at man jobber aktivt med klima, miljø og bærekraft gjennom hele byggeprosessen. Det gir grunnlag for god helse, bedre trivsel og mer fornøyde leietakere og brukere.

Smarte, effektive og verdiøkende tekniske installasjoner spiller en viktig rolle for å oppnå ønsket sertifisering og GK har bred kompetanse og lang erfaring med å bidra til lavere energibruk, bedre inneklima og reduserte klimagassutslipp i bygg.

Sertifisering innebærer dokumentert kvalitetssikring av byggets kvaliteter både for miljøet og menneskene som bruker det.

Høye ambisjoner knyttet til dette inngår som en naturlig del av våre prosjekter og oppdrag, og vi samarbeider på tvers av fag for å sikre at byggeier, byggherrer og oppdragsgivere når sine klima- og bærekraftsambisjoner.

Hvorfor sertifisere bygg?

 • For huseiere og forvaltere: Bidrar til reduserte driftskostnader og øker verdien på eiendommen.
 • For by og samfunn: Stimulerer til bærekraftig utvikling ved å legge listen høyere enn dagens miljølovgivning.
 • For leietakere og beboere: Bedre innendørsmiljø og gjennomtenkte reisemuligheter.

Det finnes ulike typer sertifiseringer, de mest brukte i Norge er Energimerking, BREEAM og etter hvert også WELL Building Standard.

Det finnes ulike typer sertifiseringer, de mest brukte i Norge er Energimerking, BREEAM og etter hvert også WELL Building Standard.
Foto: Energimerking, BREEAM-NOR, BREEAM og WELL Building Standard

 

Energimerking

Energimerking er et energiklassesystem for bygg sier noe om energistandarden til selve bygningen og oppvarmingssystemet. Energikarakteren går fra A til G, hvor A er den beste karakteren. En god energikarakter betyr at bygget er energieffektivt, at det vil være enkelt å holde en stabil innetemperatur og mulighet for lavere energiregninger.

Ordningen er hjemlet i energimerkeforskriften og administreres av Enova.

BREEAM-NOR og BREEAM In-Use

BREEAM er en sertifiseringsordning som forvaltes av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia. BREEAM gjør det mulig å måle hvordan et bygg scorer på ulike miljøaspekter, fra prosjektering til drift. Målet er å prosjektere, bygge og drifte på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte.

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. For eksisterende bygg benyttes ordningen BREEAM In-Use. 

Det er Grønn Byggallianse som forvalter BREEAM-ordningen i Norge.

Et BREEAM-sertifikat dokumenterer kvalitet

Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget. BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket:

 • Ledelse
 • Helse- og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Arealbruk og økologi
 • Forurensning

I hver kategori er det emner med kriterier, eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak prosjektet gjør, jo mer poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.

BREEAM In-Use benyttes av eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger. BREEAM In-Use har ikke en egen norsk ordning og det er Building Research Establishment (BRE) i England som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use-bygg.

Man kan også bruke BREEAM In-Use uten ekstern sertifisering til egenevaluering for å forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å la en revisor verifisere og godkjenne miljøytelsen kan man kan få et BREEAM In-Use-sertifikat. Det gis separate sertifikat for miljøytelsen til bygget og forvaltningen av bygget.

 

GK har vært leverandør av tekniske installasjoner til mer enn 40 bygg i Norge som er BREEAM-sertifisert. Noen av de som har oppnådd gode karakterer er:

Lavere energikostnader er nøkkelen - bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK i Ryen

GKs eget hovedkontor på Ryen var et pilotprosjekt for BREEAM-NOR, den norske tilpasningen av sertifiseringsordningen som ble lansert i oktober 2011. Da Miljøhuset GK sto ferdig i 2012 var det Norges største passivhus.

Les mer om Miljøhuset GK

WELL Building Standard

WELL Building Standard er en internasjonal sertifisering for helsefremmende bygg. Rammeverket identifiserer, måler, verifiserer og følger opp byggkvaliteter som påvirker helse og velvære for de som bruker bygget.

En WELL-sertifisering er komplementær med en BREEAM-sertifiseing og skjer via WELL Building Institute.

Standarden gir poeng for ett byggs egenskaper innen kategorier som luft, vann, næring, lys, trening, komfort og mental helse. Totalt har standarden 10 ulike kategorier, der hver kategori har 10 tiltak/aktivitetsområder.

WELL kan brukes både for nye og eksisterende bygg. Man kan sertifisere bare bygningskroppen (Core in Shell) eller bygget med interiør i bruk. Det går an å WELL-sertifisere næringsbygg, bolig, skole, handel, restauranter og kommersielle kjøkken.

Lær mer om hva vi driver med

GK vil være en pådriver som tar ansvar, går foran og inspirerer. Vi er en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring, en pådriver for energieffektive bygg som både er lønnsomme og fremtidsrettet og en pådriver for godt inneklima som gir økt trivsel og økt produktivitet. Vi ser muligheter fremfor begrensninger – og er en pådriver for sunne, smarte og verdifulle bygg.

Et fellesareal med mange mennesker som går forbi - sammen eller alene. Grønne planter og godt inneklima.