Sirkulærøkonomi

Sirkulære løsninger i bygg

Sirkulær omstilling

Overgangen til en sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet og en forutsetning for å kutte klimagassutslipp fra overforbruk, materialproduksjon og avfallshåndtering. Sirkulær økonomi handler om å beholde ressurser og produkter så lenge som mulig i samfunnsnyttig bruk, med høyest mulig kvalitet. I Norge rives det hvert år rundt 20 000 bygg, og ifølge SSB oppstår det årlig omkring 1,8 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Byggenæringen er derfor avhengig av en sirkulær omstilling.

Sirkularitet i bygg og tekniske installasjoner

GK har identifisert seks tydelige trender for sirkularitet i tekniske installasjoner.

Ventilasjonskanaler med evig liv?

Ansvarlig ressursbruk og GKs materialpolicy

I GK kommer mer enn 90 prosent av klimagassutslippene våre fra innkjøpte varer og tjenester og utslippene stammer i hovedsak fra materialer som stål, aluminium og andre metaller, samt fra elektrisk komponenter.

Foto: GK Gruppen / Nicolas Tourrenc

Morgendagens løsninger

GK har som uttalt mål å støtte miljøriktig kunnskaps- og produktutvikling gjennom aktiv deltagelse i FoU- og innovasjonsprosjekter. Flere av disse prosjektene handler om sirkulære forretningsmodeller og ombruk og gjenbruk i bygg.

Media City i Bergen er en kunnskaps- og næringspark som samler medieteknologiaktører, utdannings- og forskningsmiljøer, samt to mediehus under ett tak i Bergen sentrum. Det er det første prosjektet av sin type i Norden, og ble ferdigstilt i 2017.

Bærekraft og ESG i GK

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

Neste generasjon voksen og barn