Helse, miljø og sikkerhet i GK

GK opererer i en næring hvor det er høy risiko for ulykker, og vi legger derfor stor vekt på å fremme en kultur som skaper et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere.

Vår holdning er at en profesjonell tilnærming til HMS med fokus på forbedringstiltak, skal resultere i et trygt og inkluderende arbeidsmiljø og bedret lønnsomhet for konsernet.

GK skal gjennom et systematisk og målrettet HMS-arbeid være en pådriver i næringen, og selskapet har som løfte overfor både ansatte, markedet og samfunnet generelt at det er handlinger som teller. Gjennom vårt HMS-arbeid skal vi skape trygghet og tillit overfor medarbeidere, kunder og leverandører.

Hvordan jobber vi forebyggende i GK?

Arbeidsskader og andre uønskede virkninger på helse, miljø og materiell, herunder både fysiske og psykososiale påvirkningsfaktorer, skal avdekkes og rettes opp. GKs interne HMS-systemer skal sikre at alle medarbeidere rapporterer HMS-hendelser, slik at tiltak kan iverksettes og uønskede hendelser og sykefravær forebygges.

I GK fokuserer vi på opplæring, rutiner, samarbeid og kultur. I tillegg er åpenhet og inkludering viktige faktorer for at vi sammen skal lykkes.

For å redusere sannsynligheten for fravær og arbeidsrelaterte skader har vi i GK dedikerte verneombud ved både avdelingskontorene og ute på prosjekt. I GK tror vi på at tett oppfølging og en åpen dialog er avgjørende for god kulturbygging og bidrar til at det skapes en trygg og inkluderende arbeidsplass.

GKs konsernpolicy for HMS – en felles plattform på tvers av land

I GK forankres HMS i vår felles konsernpolicy på tvers av landene Danmark, Sverige og Norge. Policydokumentet staker ut en overordnet kurs for hva vi mener med HMS i GK, og hvilke handlinger vi vektlegger for å sikre en god og trygg kultur for alle som jobber med eller i GK.

HMS som internkontrollområde er forankret i vår konsernpolicy for HMS.

GK prioriterer sikkerhet

I GK har vi som mål at sannsynligheten for uønskede hendelser skal være minimal, og at konsekvensene av eventuelle hendelser skal være så små som mulig.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø og tiltak for å ivareta våre medarbeideres helse og sikkerhet er viktig for å nå våre forretningsmessige ambisjoner, og være en foretrukken samarbeidspartner.

Derfor er høy grad av sikkerhet i alle våre oppdrag nøkkelen til GKs produksjon, slik at alle våre medarbeidere kommer seg trygt igjennom arbeidsdagen og hjem til familie og sine kjære.

GKs prioriteringer:

  • Grundig opplæring av ansatte og verneombud
  • Registrering og oppfølging av avviksmeldinger på fravær, ulykker, nestenulykker og risikoanalyser
  • Opplæring og bruk av verneutstyr
  • Gjennomføring av sikker jobbanalyse (SJA) ved alle risikofylte arbeidsoperasjoner
  • Kontroll av fremdriftsplaner
  • Kvalitetsplaner
  • Faste vernerunder for egne og underentreprenørers arbeid
  • Følge rutiner for rent, tørt bygg (RTB-filosofien)
  • Fokus på kommunikasjon og kultur

Se også:

Miljøarbeid i GK
Les mer
Visjon, verdier og kultur
Les mer

Jobb i GK

Vil du bli en del av Team GK?

Hos oss får du jobbe med å få bygg til å leve og fungere. Vi jobber ikke alltid på samme oppgave, men vi er alltid ett lag. Bli bedre kjent med oss og se våre ledige stillinger.

EB-Team GK i Sverige