Vannbehandling

Vannbehandling er viktig for å forhindre luft, rust og belgdannelse i lukkede energianlegg. Ved å sikre god vannkvalitet i anleggene kan du blant annet redusere energiforbruket, bedre funksjonaliteten og forlenge levetiden på utstyret.

GK hjelper deg med komplett vannbehandling i alle lukkede kjøle- og varmeanlegg, både i borettslag, næringsbygg, helsebygg eller sykehus. 

En vannbehandling skal håndtere både luft, rust og sedimentering, noe som kan oppstå i alle lukkede varme- og kjøleanlegg. Disse problemene kan forstyrre komponentene i anlegget, føre til driftsproblemer, redusert funksjonalitet og levetid på rør og komponenter, samt øke energiforbruket. Vi har erfarne fagfolk innen rør, som i tillegg til montering og oppkobling bistår med karlegging, rådgivning, oppfølging og service. Ved å gjennomføre en veskeanalyse sørger vi for at ditt anlegg får den behandlingen som gir best effekt og sikrer en mest mulig kostnadseffektiv drift. 

Avhengig av størrelsen på anlegget ditt og resultatene fra væskeanalysen tilbyr vi ulike løsninger for å bedre vannkvaliteten og sikre god vanngjennomstrømning. Dette kan blant annet innebære montering og oppkobling av ekspansjonskar, mikrokobleutskiller, grovfilter, magnetittfilter og tilrettelegging for manuell dosering av korrosjonsinhibitor, alkalisk filter, offeranode eller kjemisk oksygenfjerning. 

Etter at utbedringer anlegget er i satt i gang gjennomfører vi en ny vannprøve for å sikre at tiltakene har ønsket effekt. 

Mobilt renseanlegg

For eksisterende anlegg med avvikende vannkvalitet kan vi installere et mobilt renseanlegg. Det mobile renseanlegget inneholder et delstrømsfilter som filtrerer magnetitt, partikler og fjerner luft. Dette brukes til å rense anlegget i en gitt periode. Den mobile løsningen kan kobles til anlegg som er i drift, slik at du slipper nedetid på anlegget, og renseanlegget demonteres når ønsket vannkvalitet er oppnådd. 

Nye EU-krav til vannbehandling

Det jobbes med en europeisk standard som beskriver og setter krav til vannkvalitet i lukkede energianlegg. Standarden er etter planen klar i løpet av 2023, og hensikten er å sikre energieffektive anlegg og mindre korrosjon. For å sikre god kvalitet på vannbehandling i den norske VVS-bransjen har det blitt utviklet en Nasjonal veiledning for vannbehandling i lukkede energianlegg. Dette sikrer felles retningslinjer og bedre samhandling i bransjen, og ligger til grunn for måten GK jobber med vannbehandling på.

Se også:

Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner
Rør
Les mer