Teknisk service og vedlikehold

Alt som skal til for å sikre god funksjon og lave energikostander

Moderne bygg er fulle av tekniske installasjoner som sørger for lys og varme, varmt vann, frisk luft og mye mer. Disse må være i god stand og fungere godt sammen hvis resultatet skal bli bra og energikostnadene lave.

GK utfører service og vedlikehold av nær sagt all teknikk i bygg  - dette har vært vår hverdag i over 50 år. Eiendomsbesittere som gir GK ansvar for all service av elinstallasjone, rør, styresystemer , ventilasjon, varmepumper osv. skal være trygge på at fagfolk tar hånd om det som kreves. Vi kaller dette «totalteknisk service» og er den optimale løsningen for deg som ønsker å overlate alt av service og drift til en profesjonell partner. Vi tilbyr naturligvis også serviceavtaler for enkeltstående fag hver for seg til faste intervaller og til faste priser. 

Totalteknisk service (TTS) - service av alle fag 

GK har samordnet de tekniske tjenestene, innenfor både drift og vedlikehold, under fellesbetegnelsen 'totalteknisk service'. Med TTS fra GK skal du være sikker på at teknikken i bygget virker som den skal, og beholder sin verdi, samt at du får råd om hvordan den kan drives godt økonomisk.

Helhetlig styring og én kontaktperson

TTS medfører at bygget får en kontaktperson med det overordnede ansvaret for byggets funksjon. Når alt av service planlegges og koordineres blir det i sum mer kostandeffektivt og et bedre resultat. Totalteknisk service sikrer at service blir gjort i tide, unngår dobbeltarbeid og at ting faller mellom to stoler. Kontakt ditt lokale GK-kontor for et tilpasset forslag for ditt bygg. 

 

Ventilasjonsservice

Ventilasjonssystemet er en av de mest energikrevende installasjonene i bygg. Regelmessig service er nødvendig for å sikre godt inneklima uten at det sløses med energi. Ventilasjonsservice omfatter bl.a. rengjøring av aggregat, justeringer, filterbytte, måling av virkningsgrader, kontroll av sikkerhetsfunksjoner, ulike oppgraderinger av maskindeler, tilpasning av software mm.

Rørservice

Forebyggende vedlikehold og service av rørinstallasjonene er trolig det mest lønnsomme investeringen man kan gjøre. Lekkasjer kan forårsake store kostnader på bygg og produksjon. Våre rørleggere vet hvor de typiske feilene oppstår og hvilke deler som må byttes når.

Service av de vannbårne energisystemene omfatter utluftningssystemer, isolering, legionellakontroll, frostbeskyttelse mm.

Service av kuldeanlegg og varmepumper

Kuldeanlegg har ofte en kritisk funksjon. De skal sikre at ikke teknologi overhetes eller at matvarer og legemidler blir ødelagt. Selv en kort driftsstans kan få store konsekvenser og derfor er forebyggende vedlikehold særlig viktig.

Regelmessig vedlikehold omfatter sjekk og etterfylling av kjølemedier, lekkasjekontroll, sjekk av motorer og vifter, temperaturmålinger, kondenssjekk osv. Kuldemedier «kjølevæske», som også finnes i varmepumper, er miljøskadelige og underlagt særskilte krav til sertifisering av servicepersonell . 

Elektroarbeider

I Forskrift om elektriske anlegg (FEL), er det krav om regelmessig nødvendig tilsyn og vedlikehold. Foruten å være et lovpålagt krav er det også en klok investering for å unngå strømbrudd og de følgene det kan få. Kontrollen omfatter bl.a. sjekk av nødlys, el-tavler, overspenningsvern, jordfeilbryter mm. Om bygget har omfattende maskinpark som brukes i produksjon vil det settes opp egen service tilpasset dette spesielt.

Service av byggautomasjon

Byggautomasjon sørger for at all teknikk i bygget samspiller og skaper godt inneklima og god energiutnyttelse. Service omfatter oppgradering av software i SD-anlegg, IT-sikkerhet, funksjonskontroll av nødsystemer osv. Det blir stadig flere instrumenter som er tilkoblet Internett og ofte kan mye av servicen gjøres via fjernstyringssystemer fra en driftssentral utenfor bygget.

Energiovervåking og -ledelse

Systematisk og kontinuerlig kontroll av energibruken i bygget er alltid et av de beste energisparetiltakene. Det er også en forutsetning for å kunne dokumentere effekten av tiltak og finne nye forbedringstiltak. Det krever god systemforståelse av teknikken, og bygget som helhet, for å avdekke hvilke tiltak som er mulig og lønnsomme. 

 

Vedlikeholdsprogram

Når et bygg er nytt lages det en FDV-instruks som angir leverandørens anbefaling til vedlikehold på de tekniske installasjonene. La GK sette opp din vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen samordner de tekniske fagene slik at dobbeltarbeid unngås og leverandørens krav tilfredsstilles. 

 

Kundeportal_mobil_bos_mini.jpg

Som avtalekunde hos GK har du full oversikt over service og vedlikehold som er gjort og planlagt på dine anlegg.

Les mer om GK Kundeportal

Custom sub menus