GK Gruppen 1. kvartal 2024: Økt lønnsomhet og stabilt aktivitetsnivå

13. mai 2024
GK opprettholder topplinjen i første kvartal sammenliknet med 2023, men bedrer lønnsomheten. Solid ordrereserve gir et godt fundament i et marked som fortsatt ventes å være krevende.

GK hadde totalt NOK 1 621,6 (1 699,7) millioner i driftsinntekter i første kvartal 2024, omtrent på samme nivå som etter samme periode i fjor. Aktivitetsnivået holder seg på et stabilt høyt nivå, men det er regionale forskjeller som følge av mer usikkert marked og økt konkurranse i enkelte segmenter og geografier.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var NOK 31,3 millioner, mot NOK 26,3 millioner i fjor. Resultat før skatt (EBT) var NOK 12,9 (8,5) millioner, en resultatforbedring på 51 prosent sammenliknet med første kvartal 2023.

— Vi er fortsatt ikke der vi ønsker når det gjelder lønnsomhet, men vi ser at vi tar noen knepp hele tiden som følge av mer stabil og forutsigbar drift, god risikostyring og prosjektgjennomføring med høy kvalitet, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

Ordreinngangen i første kvartal var god, særlig i GKs norske virksomhet med store prosjekter for sykehussektoren og nye spennende oppdrag innen byggautomasjon. Ordrereserven totalt i konsernet var ved utgangen av kvartalet NOK 3 895 millioner, mot NOK 3 655 millioner etter samme periode i fjor.

— Vi forventer at markedet vil fortsatt være utfordrende i 2024 og preget av et høyt rentenivå, men GK er strategisk godt posisjonert for å opprettholde aktiviteten og vi ser at vår spisskompetanse knyttet til energieffektivisering, byggautomasjon og smart byggdrift er etterspurt som følge av at både byggherrer og byggdriftere ønsker mer bærekraftige bygninger, sier Lisø.

Færre ulykker – forebygging i fokus

GK hadde totalt 12 arbeidsulykker som medførte fravær i første kvartal, en liten nedgang fra forrige kvartal og en halvering sammenliknet med første kvartal i 2023. Ulykkene hadde lavere alvorlighetsgrad og antall fraværsdager gikk ned i kvartalet.

— Vårt systematiske og målrettede HMS-arbeid fortsetter med særlig fokus på sikkerhetsopplæring. En sterk sikkerhetskultur er fundamentet for vår virksomhet. Vi skal jobbe sikkert, eller ikke i det hele tatt. Som del av en næring med alt for høy skadestatistikk, er det viktig at alle som representerer Team GK er gode forbilder både for egne kollegaer og for andre vi samarbeider med på prosjekter og oppdrag, sier Lisø.

GK Norge – stabil aktivitet og god ordreinngang

Aktivitetsnivået gjennom kvartalet har vært stabilt i GKs norske virksomhet og selv om driftsinntektene er svakt ned, er lønnsomheten mer enn doblet. Driftsinntektene i første kvartal i GK Norge ble NOK 1 134,7 (1 156,0) millioner. Driftsresultatet (EBITDA) i kvartalet ble NOK 24,0 (14,3) millioner og resultat før skatt (EBT) ble NOK 21,3 (10,0) millioner.

Ordreinngangen var god i første kvartal og gir en fortsatt sunn og robust ordrereserve på NOK 2 982,8 (2 923,7) millioner per 31. mars 2024. Noen av de største vunnede prosjektene i kvartalet er klimatisering av fjellanlegget som huser det nye vannbehandlingsanlegget til Oslo kommune, med leveranser av ventilasjon, rør og kulde til en kontraktsverdi på NOK 356 millioner. Videre har GK vunnet en ​ flerfaglig teknisk underentreprise for Skanska på til sammen NOK 266 millioner.

Stine Ramstad Westby
Stine Ramstad Westby, administrerende direktør i GK Norge.

 GK Norge har fått en god start på 2024 med et godt samlet resultatet for den norske virksomheten i første kvartal. Entreprisedivisjonen leverer og fortsetter å vinne store kontrakter i et mer krevende marked. Servicevirksomheten leverer et fint resultat i første kvartal, på tross av at starten på året ofte er preget av lav aktivitet innen service. Divisjon Byggteknologi og utvikling har Norges største fagmiljø på bygningsautomasjon, og divisjonen leverer et meget sterkt resultat i årets første tre måneder. Markedet er preget av stor usikkerhet, og vi ser lavere etterspørsel for entreprisemarkedet, også i de store byene. Innen service er det store geografiske forskjeller og konkurransen er spesielt hard i Stor-Oslo og på Østlandet, mens byggautomasjon ikke rammes av den samme lavkonjunkturen, sier Stine Ramstad Westby, administrerende direktør i GK Norge.

GK Sverige – påvirket av svakt boligmarked

GK Sverige har hatt en svak start på året, preget av markedsnedgangen i det svenske markedet. Det er regionale forskjeller og den svenske virksomheten i Nord fortsetter sin sterke utvikling bl.a. som følge av muligheter i mindre konjunkturavhengige markedssegmenter.

Den svenske virksomheten hadde driftsinntekter på NOK 326,4 (398,1) millioner i første kvartal og et driftsresultat (EBITDA) på NOK -10,3 (-4,8) millioner.  Resultat før skatt (EBT) endte på NOK -10,4 millioner per 1. kvartal 2024, sammenlignet med NOK -4,7 millioner i samme periode i fjor. 

GK Danmark – økt topplinje

Den danske virksomheten øker driftsinntektene sammenlignet med fjoråret, og leverer et noe bedre resultat. Omsetningen i første kvartal var på NOK 165,1 (151,4) millioner, en økning på 9 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBITDA) etter første kvartal var NOK 0,4 millioner, en forbedring sammenlignet med samme periode i fjor. Resultat før skatt (EBT) var NOK -0,2 millioner, mot NOK -0,6 millioner per første kvartal 2023.

Konkurransen om entrepriseprosjekter i det danske markedet er sterk, særlig i de store byene, men servicevirksomheten i GK Danmark har hatt en god start på året og opplever økt etterspørsel. Ordreinngangen i første kvartal har grunnet markedssituasjonen vært lavere enn i første kvartal 2023, men den danske virksomheten har likevel en tilfredsstillende ordrereserve på NOK 265 millioner ved utgangen av første kvartal.

Utvalgte høydepunkter fra 1. kvartal

  • GK har signert en flerfaglig teknisk underentreprise med Skanska på til sammen NOK 266 millioner. Kontrakten innebærer leveranse av elektro, automasjon, rør-, ventilasjons- og kuldeanlegg til en ny transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger og en kompensatorstasjon på Årskog i Fitjar. Anleggene er ubemannet og vil inneholde kraftforsyningsutstyr. Prosjektet setter høye krav til kvalitet og punktlig leveranse.
  • GK har vunnet en omfattende kontrakt med AF Gruppen for nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo. En ny reservevannkilde skal gi sikker tilgang til rent vann for hele Oslos befolkning. GK skal bidra med rør, ventilasjon og kulde for NOK 356 millioner i det nye vannbehandlingsanlegget.
  • GK har vunnet rammeavtale med Oslo universitetssykehus på Norges største energisparekontrakt. Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ambisiøse mål om betydelige kutt i energibruk innen 2030 og inngår nå energisparekontrakt (EPC-kontrakt) i fornyet og tilpasset versjon. OUS har 1 million kvadratmeter sykehusbygg som skal redusere årlig energibruk med 60 millioner kWh innen 2030. 
  • GK har inngått en rammeavtale på elektroarbeider med St. Olavs hospital i Trondheim og Orkdal til en estimert verdi på inntil NOK 15 millioner i året. GK skal utføre elektrotekniske oppdrag både innen svakstrøm og sterkstrøm. 
  • I mars arrangerte GK for første gang en tverrfaglig samling for lærlinger. 73 av totalt 160 lærlinger deltok på tvers av fag i Trondheim, på Hamar og i Drammen. Målet med samlingene var å gi lærlinger nyttig kunnskap og godt samhold. Myndighetene estimerer at Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere innen 2035, å ansette og utvikle lærlinger er derfor noe av det viktigste vi gjør innen rekruttering av fagarbeidere.
  • Stine Ramstad Westby (53) ble ansatt som administrerende direktør for GK Norge. Hun kommer fra Avinor hvor hun har vært konserndirektør store lufthavner og begynte i GK 1. mai. Westby inngår i GKs konsernledelse og rapporterer til konsernsjef.
  • GK satte søkelys på mulighetene ved å søke seg til fagutdanning i forbindelse med søknadsfristen for videregående opplæring 1. mars, bl.a. med et intervju med Erlend Christian Dalian Haugeland, som etter yrkesfaglig utdanning ble lærling hos GK og nå jobber som automatiker i GK.
  • HR-leder i GK, Caroline Kindle ble valgt inn som nytt styremedlem i mangfoldsnettverket Diversitas som er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsnæringen. Diversitas jobber for å øke kvinneandelen og mangfoldet i bransjen, og å sikre kompetansevekst i årene som kommer.
  • GK kjøpte det gamle administrasjonsbygget til Bergensmeieriet i Minde Allé 10 og skal utvikle eiendommen til et moderne og bærekraftig kontorbygg for GKs virksomhet i Bergen. Det bevaringsverdige bygget skal rehabiliteres med fokus på ombruk, høy energieffektivitet og godt inneklima.

Se også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Rapporter og redegjørelser
Les mer