Valg av og bruk av materialer i produkter og komponenter er en viktig del av det å drive ansvarlig og seriøs virksomhet i bygg- og anleggsnæringen.

GKs hovedvirksomhet er installasjon, rehabilitering, drift og vedlikehold av tekniske installasjoner i alle typer bygg, og innebærer utstrakt innkjøpsvirksomhet for alle fagområder. Det er av stor økonomisk, sosial og miljømessig betydning hvor og hvordan produktene vi kjøper inn er produsert.

Hvordan materialene og produktene forvaltes gjennom livsløpet blir også stadig viktigere for å minske negativ påvirkning på klima og miljø, og bidra til at vi kan operere innenfor planetens tålegrenser. 

GK har derfor en egen policy knyttet til bruk av materialer i produkter og komponenter.

GK følger gjeldende lover og forskrifter for etisk handel, og handler på en bærekraftig og sosialt ansvarlig måte. Etisk handel bidrar til at varer og tjenester produseres i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøhensyn. 

GK skal benytte leverandører som overholder de samme etiske prinsippene som oss selv og som bekrefter dette gjennom å signere vår adferdskode for leverandører (supplier code of conduct). 

GKs prinsipper for valg av materialer 

GK sine tjenester, produkter og prosesser optimaliseres for å forbruke energi, naturressurser og råmaterialer så effektivt som mulig, og for å minimere volumet av avfall og reststoffer. Som hovedprinsipp skal GK unngå materialer og metoder som involverer risiko for miljø og klima der hvor andre tilgjengelige og funksjonelle alternativer eksisterer. 

Dette innebærer at: 

 • GK skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi og materialer. 
 • Vi skal utvise særlig aktsomhet ved bruk av materialer som kan innebære høy risiko for miljø, klima, menneskerettigheter og arbeidsforhold i verdikjeden. 
 • Vi skal tilstrebe å velge materialer og produkter der verdikjeden kan dokumenteres helt tilbake til råvarenivå. 

 • Vi skal bidra til å stanse avskoging og konvertering av naturlige økosystemer forbundet med vårt kjøp av varer og tjenester. 

 • Vi skal søke å benytte sirkulære ressurser via ombruk eller materialgjenvinning, og være en pådriver for sirkulære verdikjeder med mål om å fase ut bruken av førstegangsressurser der dette er mulig. 

 • Vi skal søke å i størst mulig grad å kjøpe tredjepartssertifiserte produkter for å sikre at kravene vi stiller til kvalitet, miljø og sosialt ansvar knyttet til våre materialer etterleves. 

 • For å bidra til økt bruk av lokalt produserte materialer skal vi der det er relevant handle fra Norden og Europa fremfor øvrige verdensdeler. 

Materialgrupper med særlig høy risiko 

GK har i tillegg identifisert materialgrupper som har høy sosial eller miljømessig risiko knyttet til utvinning, foredling, bruk eller avhending og skal utvise særlig aktsomhet ved innkjøp av disse: 

 • Metaller som stål, aluminium og kobber 

 • Mineraler, herunder spesielt såkalte konfliktmineraler eller 3TG-mineraler som tinn, tantalum, tungsten, gull og kobolt 

 • Polysilisium eller polysilikoner som ofte finnes i solcellepaneler 

 • Kuldemedier 

 • Teknologikomponenter og sammensatte spesialkomponenter for blant annet byggautomasjon, byggteknologi og VVS 

 • Trevirke, med særlig fokus på å kjøpe sertifisert trevirke og unngå regnskogtømmer 

GK følger i tillegg med på utviklingen innenfor våre material- og produktkategorier og søker å raskt fange opp risiko knyttet til innkjøp for nye produktgrupper og tjenesteområder. DFØs høyrisikoliste er en god kilde til informasjon om risiko knyttet til menneskerettigheter for produktgrupper.   

Sirkulær omstilling i byggenæringen

GK er en aktiv pådriver for både gjenbruk, ombruk, resirkulering av materialer, bedre avfallshåndtering og overgang til nye tjenestemodeller.

Sirkulærøkonomi

Bærekraft og ESG i GK

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

Neste generasjon voksen og barn