GK har som uttalt mål å støtte miljøriktig kunnskaps- og produktutvikling gjennom aktiv deltagelse i FoU- og innovasjonsprosjekter som også gir oss et konkurransefortrinn innenfor vår kjernevirksomhet.

Her er presenterer vi noen av prosjektene vi har vært og er involvert i.

FME ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder som bidrar til at nullutslippssamfunnet realiseres. Dette er FME ZENs bidrag til et lavkarbonsamfunn. Sammen med offentlige og industrielle partnere fra hele verdikjeden utvikles ni pilotprosjekter over hele Norge.

GK er aktivt med i arbeidsgruppene WP 3 og WP 4. I WP 3 bidrar vi blant annet til å kartlegge klimagassutslipp fra tekniske installasjoner. I WP 4 bidrar vi til smart effektstyring av bygninger. NTNU er vert for prosjektet og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Mer info: FEM ZEN, SINTEF

Se også:

Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner
Bygg er lite rustet for fleksibel strømbruk
Les mer

BRAVENT

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år. Selv om de fleste av disse brannene er små, kan de produsere mye røyk. Her spiller ventilasjonsanlegget en avgjørende rolle.

Dessverre er dagens retningslinjer for brannventilasjon uklare. Det gjelder særlig ventilasjonsstrategien «trekk-ut» som blir funksjonspåvirket av VAV-spjeld i kanalnettet uten at disse er funksjonstestet i et brannforløp. I tillegg er det uklarheter knyttet til behov for brannisolasjon, by-pass og brannvifte.

Dette FoU-prosjektet skal undersøke om behovsstyrte ventilasjonsanlegg kan være egnet som sikker brannventilasjon med et minimum av ekstra tiltak. Et viktig spørsmål er om VAV-spjeld kan tildeles en funksjon gjennom et brannforløp uten at de er dokumentert for det.

BRAVENT er et Innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres i perioden 2021-2024.

Prosjekteier er Undervisningsbygg Oslo KF, og prosjektleder er RISE Fire Research, de andre partnerne i prosjektet er SINTEF Community, Trondheim Eiendom, Bergen Kommune, GK Norge og TROX Auranor Norge.

Mer info: SINTEF

Byggfloken 2.0

Byggfloken 2.0 er en tverrfaglig prosjektgruppe for utvikling av nye forretnings- og samarbeidsmodeller, med hensikt om å skape en mer bærekraftig bransje og samfunn. Byggfloken er initiert av Statsbygg og ÆRA og har brukt kreativ workshopmetodikk med kundeperspektivet i fokus for å komme frem til mulige løsninger som kan fremme bærekraft i bygg- og eiendomsbransjen.

Byggfloken 2.0 bygger videre på både nettverk, innsikter og løsninger som ble skapt i Byggfloken 1.0 fra 2018. Den gangen handlet det om en introduksjon av sirkulær økonomi i norsk BAE-næring, med bedre bestillinger, design for ombruk og mer bærekraftig drift av bygg.

Les mer på www.reformater.no.

Se også:

Nærbilde av bygg med blå himmel
Byggfloken 2.0 – sirkulære forretningsmodeller i støpeskjeen
Les mer

Rammeverk for miljøvennlig forvaltning av bygninger

I et unikt prosjekt ved Lunds Universitet utenfor Malmø utvikler forskere et brukervennlig rammeverk for planlegging av tiltak som kan redusere byggs miljø- og klimapåvirkning. Målet er å gjøre det enklere for byggeiere å gjøre sine bygg mer bærekraftige. Bygg står for cirka 35 prosent av Sveriges totale energibruk og muligheten for å øke energieffektiviteten er stor.

Prosjektet er en del av E2B2, Sveriges største forskningsprogram innen energieffektivisering av bygg og boliger. Programmet drives av Energimyndigheten.

Ved hjelp av et poengsystem sørger rammeverket for å vise hvordan bygget ligger i et helse-, klima- og miljøperspektiv. Basert på svarene får man forslag til hvilke tiltak som er verdt å satse på.

Catarina Warfvinge, som er universitetslektor ved Lunds Tekniska Högskola og seniorrådgiver i GK, er en av forskerne i prosjektet som har en ramme på 4 millioner SEK og avsluttes i desember 2022.

Mer info: Ramverk för miljöanpassad förvaltning av byggnader

Grønn VVS

VVS-installasjoner står for en betydelig del av klimagassutslippene fra bygg. Frem til nå har det vært lite kunnskap om hvordan man kan redusere disse utslippene.

Forskningsprosjektet Grønn VVS skal bidra til å halvere CO2-utslipp fra VVS-installasjoner, og GK vil bidra til mer kunnskap om miljøpåvirkningen fra tekniske installasjoner i bygg. For å få utslippene ned, vil prosjektet både forske på hvilke materialer som inngår i anleggene, og om det finnes andre systemløsninger som kan gi mindre klimabelastning i installasjoner og ved drift.

Grønn VVS er initiert av Erichsen & Horgen og er støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet går fram til 2025. Ved siden av GK er også KLP Eiendom, Höeg Eiendom, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson og OsloMet partnere i Grønn VVS.

Mer info:ERICHSEN-HORGEN

Se også:

GK partner i FoU-prosjekt som skal halvere utslipp fra VVS
Les mer

Smart Building Hub

Prosjektet Smart Building Hub skal bidra til å koble sammen forskning på energieffektive og fleksible bygninger og forskning på smarte energisystemer. For å få til dette skal detaljerte målinger med høy tidsoppløsning av elektrisitetsforbruk, varmeforbruk, lokal energiproduksjon, parametre for inneklima og andre byggdata organiseres og kobles sammen.

Sammen med 16 partnere har SINTEF fått tildelt midler fra Forskningsrådet. Målet til Forskningsrådet er at prosjektene skal gi infrastruktur som forsknings- og innovasjonsmiljøer over hele landet kan benytte seg av.

SINTEF Community leder prosjektet sammen med følgende partnere: Undervisningsbygg Oslo KF, SINTEF Energi, NTNU, Höegh Eiendom AS, Enova SF, GK Inneklima AS, OBOS BBL, Boligbygg Oslo KF, Statsbygg, Akershus Energi Varme AS, Smart Innovation Norway AS, Drammen Eiendom KF, IFE, SOLENERGI Fusen AS, Entro AS.

Mer info: SINTEF

DIGG-MIN-SKOLE

Godt inneklima på skolen er viktig for helse og trivsel hos elever og ansatte, og har vesentlig påvirkning på elevenes læringsutbytte. Godt vedlikehold av bygg og drift av de tekniske anleggene er viktig for å få et godt inneklima, men i tillegg er det avgjørende at ansatte og elever bruker skolebyggene riktig og involveres i praktisk inneklimaarbeid på skolenivå.

GK skal blant annet utvikle og teste et brukerorientert forvaltningssystem (BOF).

DIGG-MIN-SKOLE skal kombinere data fra sensorer som er en integrert del av skolens tekniske anlegg og/eller enkeltstående inneklimasensor til å utvikle en maskinlæringsmodell som kan anslå sannsynligheten for at brukerne vil oppleve nedsatt trivsel/ helseplager. I tillegg vil den anslå hvilke faktorer i inneklimaet som mest sannsynlig er årsaken til helseplagene (temperatur, lysforhold, støy, CO2 m.m) og identifisere målrettede avbøtende tiltak på skole/klasseromsnivå.

Prosjektet har mottatt midler fra IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon.

Mer info: FORSKININGSRÅDET

Se også:

Forskningsprosjektet DIGG-MIN-SKOLE – digg mitt inneklima
Les mer

Veiledning for effektive bærekraftsplaner for bygg

GK Danmark er med å definere morgendagens løsninger for bærekraftige bygg gjennom deltagelse i Værdibyg (Verdiskapende Byggeproces) som er et unikt utviklingsprogram innen bygg, som utvikler byggeprosessen og utfordrer næringen med nye ideer.

Værdibyg er et initiativ i regi av BAT Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Med initiativet tar byggenæringens ledende organisasjoner tak i problemene og utfordringene i bygg.

Værdibyg finner og utvikler en ny felles praksis for byggeprosessen på tvers av aktørene i næringen. Gjennom workshops med praktikere fra byggefirmaer innhentes kunnskap for utvikling av en felles beste praksis som tar hensyn til alle parters behov.

GK Danmark er med på å utarbeide en ny veiledning om effektive bærekraftsplaner for bygg som skal både styrke byggherrens fokus på bærekraft i byggeprosjektene, gjøre ambisjoner og visjoner tydelige for alle involverte og synliggjøre deres rolle i prosjektet. Veiledningen blir utgitt i 2022.

Mer info: VÆRDIBYG

Samarbeid for bærekraft

GK vil være en pådriver for det grønne skiftet sammen med våre kunder og leverandører og vi samarbeider om de små og store løsningene som må til for å skape bærekraft i bygg- og eiendomsnæringen.

Vi bygger bærekraft