GK Gruppen i 2021: Stabil drift og styrket ordrereserve

18. februar 2022
GK hadde 5,8 milliarder kroner i driftsinntekter i 2021. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble 94 millioner kroner. Underliggende drift er stabil, og ordrereserven er styrket.

Akkumulert for 2021 utgjorde driftsinntektene i konsernet 5 786 millioner kroner, mot 6 051 millioner kroner i 2020. EBITDA ble rapportert til 94 millioner kroner for 2021, mot 157 millioner kroner året før. Endringen i resultat er relatert til engangskostnader i forbindelse med omorganisering av den norske virksomheten til et divisjonsbasert selskap, restrukturering av GK i Sverige, samt endrede prosjektestimater. Resultatet av den underliggende driften er forbedret sammenlignet med året før. Resultat før skatt (EBT) er 46 millioner kroner, mot 88 millioner kroner i fjor.

I fjerde kvartal hadde GK Gruppen driftsinntekter på 1 581 millioner kroner, sammenliknet med 1 360 millioner kroner i samme periode i 2020. Driftsresultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 28 millioner kroner, sammenlignet med 32 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Resultat før skatt ble 16 millioner kroner mot 18 millioner kroner sammenliknet med året før.

Ordreinngangen i 2021 var samlet sett god og ordrereserven for konsernet per 31.12 var 2 849 millioner kroner, 12 prosent mer enn ved utgangen av 2020. Markedsutsiktene fremover er gode og stabile i alle våre markeder.

Ser effekt av investeringer

— Jeg er godt fornøyd med våre samlede prestasjoner i 2021 og utrolig stolt over hvordan våre medarbeidere har stått på gjennom nok et krevende år. Vi har gjort vesentlige investeringer - både i egen kompetanseutvikling og i utvikling av nye digitale og mer bærekraftige tjenester til markedet. Det er en viktig del av arbeidet med å levere på vår nye konsernstrategi. Samtidig opprettholder vi lønnsomheten og legger et solid fundament for videre vekst og utvikling innen både entreprise, service og automasjon i nye og eksisterende bygg, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

— Vi begynner virkelig å se resultater av de to siste årenes arbeid med ny strategisk plattform. Vår finansielle posisjon er styrket, ordrereserven er god og vi ser at vi har en god posisjon i markedet, særlig for byggherrer og entreprenører som deler våre høye bærekraftsambisjoner. Vi ser også at vår sterke drifts- og servicekompetanse blir en stadig viktigere bidragsyter til å gjøre bygg energieffektive, samtidig som inneklimaet er sunt og godt for de som bruker byggene. Smarte og energieffektive løsninger med lavest mulig klimafotavtrykk er kjernen i vår visjon om å være et klimaforbilde, sier Lisø.

Ny organisering i GK Norge – rigget for videre lønnsomhetsforbedringer og vekst

GKs norske virksomhet hadde i 2021 stabil omsetning og lønnsomhet, til tross for engangsposter og kostnader knyttet til reorganiseringen av fagselskapene i Norge til en tverrfaglig organisering med tre divisjoner; Entreprise, Service og Byggteknologi og utvikling.

Rune Hardersen, Administrerende direktør i GK Norge
Rune Hardersen, Administrerende direktør i GK Norge

— Vår strategi setter en tydelig retning for bærekraft, innovasjon, utvikling og digitalisering. Ved å rigge organisasjonen på denne måten blir vi bedre i stand til å levere på kundenes behov og selskapets ambisjoner, sier adm.dir. Rune Hardersen i GK Norge.

GK Norge hadde 3 794 millioner kroner i driftsinntekter i 2021, mot 3 788 millioner kroner i 2020. EBITDA utgjorde 119 millioner kroner, mot 140 millioner kroner i 2020. Justert for kostnader knyttet til omorganisering av virksomheten, er resultat fra underliggende drift forbedret. Resultat før skatt (EBT) ble 94 millioner kroner, mot 97 millioner kroner i fjor. Ordrereserven per 31.12 var 2 041 millioner kroner, en økning på over 15 prosent siste 12 måneder.  

— Vi har opprettholdt aktiviteten og lønnsomheten, samtidig som vi har vært gjennom nok et år med pandemiutfordringer og vi har gjennomført et stort organisasjons- og endringsprosjekt som krever mye av organisasjonen. Til tross for at det i 2021 har vært brukt mye tid på «indremedisin», har vi klart å holde fokus på leveranser, kvalitet, sikkerhet og godt arbeidsmiljø og ikke minst nye markedsmuligheter. Det viser meg at GK er solid posisjonert for videre vekst og vi tar med oss disse erfaringene for å bygge et enda sterkere GK, sier Hardersen.

I fjerde kvartal har GK blant annet vunnet flere store sykehusprosjekter som stadfester vår posisjon og ekspertise knyttet til teknikktunge bygg med strenge krav til ventilasjon og inneklima. Ordrereserven i den norske virksomheten er stabil og god ved inngangen til 2022, og GK er i flere større samspillskontraktprosesser som ikke er ordreført.

Omstilling i Sverige

Den svenske virksomheten har i 2021 vært gjennom en nødvendig omstilling, og retter nå blikket fremover. Fokuset for 2022 er ytterligere utvikling av virksomheten med fokus på kompetanse,  kvalitet og videreføring av god verdi for kundene. For fjerde kvartal 2021 ser vi både bedring i ordreinngangen og i underliggende drift.

GK Sveriges nye adm.dir. Alexis Låftman Kahlmann ser positivt på mulighetene for å bygge og posisjonere GK som en av de ledende tekniske entreprenørene i Sverige og levere på GKs strategi sammen med hele resten av den svenske organisasjonen.

GK i Danmark leverer stabilt

Danmark leverer stabilt og i tråd med forventningene, og styrker sin posisjon i det danske markedet. Resultatene fra driften er god til tross for økte materialpriser og utfordringer knyttet til å skaffe nok bemanning til prosjektene.

Utvalgte høydepunkter 4. kvartal 2021:

  • GK vinner flere sykehusprosjekter i Norge: GK skal levere luftbehandlingsanlegg til nytt sykehus i Drammen. Kontrakten har en verdi på 166 millioner kroner pluss opsjoner. GK har også signert kontrakt på 130 millioner kroner for prosjektering og installasjon av ventilasjonsanlegg på det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), samt at GK er rangert som nummer én i tildelte rammeavtaler på byggautomasjon med Oslo universitetssykehus (OUS) knyttet til både service, rehabilitering og nye prosjekter.
  • GK i Danmark har i samarbeid med Raundahl & Moesby A/S vunnet VVS-entreprisen knyttet til oppføring av 241 boliger i prosjektet ”Triumph byen”. Totalt skal 202 eneboliger og 39 rekkehus bygges i 2022 og 2023 og byggene skal sertifiseres til «Guld» i den ledende danske sertifiseringsordningen DGNB.
  • GK i Sverige skal levere ventilasjon til den nye grunnskolen i Hököpinge i Vellinge kommune i Skåne, som etter planen skal stå klar i 2023. Prosjektet har høye miljøambisjoner og hovedentreprenør er Otto Magnusson AB. Avtalen har en kontraktsum på 18 millioner SEK.
  • Alexis Låftman Kahlmann (54) ble ansatt som VD for GK i Sverige og med totalansvar for GKs svenske virksomhet. Han tiltrådte 4. januar 2022.
  • Sturla Magnus (50) er valgt inn som nytt medlem av konsernstyret i GK Gruppen. Magnus er konserndirektør i Aker Solutions, med ansvar for nybygg til olje- og gassindustri globalt, samt for verft og anlegg. Han bringer med seg betydelig erfaring og kompetanse fra prosjektbasert virksomhet.
  • Klimabaserte energikrav til bygg er et viktig tiltak for å redusere byggenes klimaavtrykk og frigjøre energi til elektrifisering av samfunnet. I forbindelse med at nye krav i TEK 17 har vært på høring, har GK uttalt at kravene bør gå lenger, være mer helhetlige og gjelde flere typer bygg for å skape et reelt grønt skifte i byggenæringen.
  • GK Danmark er med å definere morgendagens løsninger for bærekraftige bygg gjennom deltagelse i Værdibyg som er et unikt utviklingsprogram i regi av BAT Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ Arbejdsgiverne. GK Danmark er med på å utarbeide en veiledning om effektive bærekraftsplaner for bygg som skal både styrke byggherrens fokus på bærekraft i byggeprosjektene, gjøre ambisjoner og visjoner tydelige for alle involverte og synliggjøre deres rolle i prosjektet.