Foreslåtte endringer i TEK 17 er ikke nok

1. oktober 2021
Klimabaserte energikrav til bygg er et viktig tiltak for å redusere byggenes klimaavtrykk og frigjøre energi til elektrifisering av samfunnet. Nye krav i TEK 17 vil gjøre både nye og eksisterende bygg mer energieffektive, men GK mener kravene bør gå lenger, være mer helhetlige og gjelde flere typer bygg for å skape et reelt grønt skifte i byggenæringen.

Regjeringen vil innføre krav om klimagassregnskap for bygg og Direktoratet for byggkvalitet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt forslag til endringer i kapittel 9 og kapittel 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring denne høsten. Målet med regelendringene er å legge til rette for at byggenæringen bidrar til å redusere klimagassutslipp der det er mulig. GK har gitt sine innspill til forslaget via bransjeforeningen VKE. Les høringssvaret fra VKE.

– De største klimagassutslippene fra bygg er indirekte utslipp ved produksjon og transport av materialer. Det er derfor helt avgjørende at det blir satt fokus på CO2-utslipp fra bygg ved å kreve klimagassregnskap. Samtidig må det settes strengere krav til byggenes energibruk og energikilder gjennom livsløpet, slik at de samlede utslippene fra det bygde miljø går ned og energi kan frigjøres til andre formål, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.

Sett krav til energieffektivitet også fra tekniske installasjoner

Klimabaserte energikrav til bygg er et viktig element for å skape et grønt klimaskifte i byggenæringen. I forslaget til endringer i TEK17 etableres minimumsnivå for byggets energieffektivitet, men minimumsnivået inkluderer ikke de tekniske installasjonene.

– Dette mener vi er en svakhet. Ved å legge til minimumsnivå for energieffektivitet også for tekniske installasjoner vil man sørge for et kvalitetsnivå som ser helhetlig på bygningskropp og installasjonene i bygget, sier Mads Mysen, fagdirektør i GK.

– Det er også viktig at minimumsnivåene gjelder alle typer bygg og at ikke boligbygninger unntas, slik forslaget legger opp til. Energibruk i småhus og boligblokker står for en betydelig andel av den totale energibruken i bygg, og de nye reglene bør sikre forsvarlig og bærekraftig energibruk i alle bygningskategorier, sier Mysen.

Sett utslippsgrenser for klimagasser i hele byggets livsløp

I Skiftnotatet om bygg og eiendom fra juni 2021 stilte forfatterne av notatet seg bak et krav om å sette konkrete grenser for utslipp av CO2 fra materialer per m2 som en del av revisjonen av byggteknisk forskrift.

I notatet sto det: «Dette vil være teknologinøytralt og bidra til å skape marked for produkter og løsninger med lave utslipp. Et slikt klimagasskrav vil også være positivt for norske produsenter av byggevarer, som generelt har lavere utslipp enn importerte varer. Skift mener byggenæringen er klar for denne endringen, og ønsker at det blir iverksatt i forbindelse med neste forskriftsendring.»

– Vi er glade for at direktoratet har tatt inn dette i høringsnotatet i sin frivillige alternative modell for beregning av klimagassutslipp, men mener samtidig at kravene må dekke mer av livsløpet enn produktstadiet og utskiftings-/ombyggingsstadiet i bruksfasen. Byggets installasjons- og driftsfaser må ses i sammenheng og miljøvalg må tas ut fra en helhetlig vurdering av hele bygningens livsløp, slår Mysen fast.

En helhetlig vurdering bør bygge på miljødeklarasjoner (EPD-er) som viser byggevarers miljøprestasjoner over livsløpet. GK er en pådriver for utvikling av EPD-er for tekniske installasjoner og bidrar aktivt i arbeidet med å etablere produktkategoriregler som muliggjør etablering av en EPD.

Se også:

Vi jobber for et godt inneklima og digitalisering av alle våre næringsbygg - vi tenker neste generasjon både bygg og mennesker.
Et lite steg – et stort fremskritt
Les mer