GKs års- og bærekraftsrapport 2022: Stø kurs gjennom turbulent år

28. april 2023
GK legger i dag frem sin års- og bærekraftsrapport for 2022. Økt topplinje, sunn ordrereserve og integrasjon av bærekraftshensyn i alle deler av virksomheten viser at GKs strategi gir tydelig retning og legger et robust fundament for videre vekst.

— 2022 ble et helt ekstraordinært år, med geopolitisk uro i Europa, uvanlig høy prisvekst, gjenåpning av samfunnet etter pandemien, og ikke minst restvirkninger av denne – som gav oss et høyt sykefravær i første del av året. Vi merker selvsagt fortsatt uro og usikkerhet, i alle land. Mot dette utfordrende bakteppet er jeg fornøyd med at vi har stått støtt som ett samlet GK og fulgte strategien vår, G-Kraft, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i sitt forord til års- og bærekraftsrapporten.

Økt omsetning og ordrereserve

GK hadde i 2022 en omsetning på 6 029 millioner kroner, en økning på 4,2 prosent sammenliknet med 2021. Faktorer som inflasjon og økte varekostnader, høyt sykefravær som følge av pandemien, samt fortsatt behov for investeringer i utviklingen av virksomheten påvirket driften og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 40,5 millioner kroner, mot 93,5 millioner kroner i 2021. Resultat før skatt (EBT) ble -21,1 millioner kroner, sammenliknet med 46,0 millioner kroner i 2021.

— 2022 var et krevende år økonomisk på grunn av de ekstraordinære omstendighetene. Selv om lønnsomheten ikke endte der vi skulle ønske, leverte vi et positivt driftsresultat i alle tre land. Vår danske virksomhet fortsatte å levere sterkt, og i Sverige snudde vi fra minus til pluss, sier Lisø.

GK har i 2022 vunnet flere store kontrakter og inngått nyskapende kundeavtaler som f.eks. «inneklima som tjeneste». Satsingen på GK Cloud, vår skybaserte plattform for effektiv digital og bærekraftig eiendomsdrift, der vi sammen med teknologipartnere skaper innovative og smarte løsninger for kundene har også gitt flere nye kontrakter. Ordrereserven økte med 9,5 prosent og var ved inngangen til 2023 på 3 121 millioner kroner, mot 2 849 millioner kroner året før.

— Vi har gjennom 2022 bygget en solid og sunn ordrereserve i alle våre markeder. Dette gir oss et godt fundament for å utvikle en mer lønnsom virksomhet fremover, sier Lisø.

Store forretningsmuligheter i det grønne skiftet

Byggenæringen står foran store endringer når det gjelder å gjøre bygg mer energieffektive og redusere klimagassutslipp.

Potensialet for energieffektivisering i næringsbygg er beregnet til hele 25 prosent. Det ingen tvil om at kombinasjonen av global oppvarming og de høye og volatile energiprisene i 2022 har plassert dette temaet enda høyere på prioriteringslisten til både kunder og samfunnet ellers. Dette er også en sentral premiss for GKs strategi - bygg må bli en viktig del av energisystemet, både ved å frigi energi gjennom å bli mer energieffektive, men også som lokale energiprodusenter med f.eks. solceller.

— For GK betyr dette store og lønnsomme forretningsmuligheter – og det gir våre ansatte en mulighet til å virkelig gjøre en forskjell i samfunnet. Disse mulighetene skal vi gripe, og GK har høye ambisjoner når det gjelder rekruttering og utvikling av ansatte. Vi skal rett og slett være, og være kjent som, den beste arbeidsgiveren i vår næring, sier Lisø.

Bærekraft integrert i virksomhetsstyringen

— Når vi setter bærekraft i sentrum av vår strategi, forplikter det også vår rappor­tering. GK har vært medlem av UN Global Compact siden 2018. Gjennom dette initiativet forplikter vi oss til å følge FNs ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Med års- og bærekraftsrapporten bekrefter vi vår forpliktelse til å følge prinsippene og rapporterer på mål, fremgang og aktiviteter gjennomført i året som gikk, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.

Se også:

Bærekraft og ESG i GK
Les mer

GK bruker bærekraftsindikatorer aktivt i sin virksomhetsstyring, både knyttet til klima og miljø, hvordan vi utøver vårt sosialt og samfunnsmessig ansvar og hvordan vi sikrer etisk og ansvarlig ledelse og styring. I denne års- og bærekraftsrapporten inkluderer GKs klimagassregnskap for første gang også mer omfattende rapportering av indirekte utslipp i selskapets verdikjede, såkalte Scope 3-utslipp. Dette innebærer at utslippene totalt sett øker, men gir samtidig et tydelig bilde av hvor vi kan, og må, gjøre en innsats for å redusere utslippene de kommende årene.

— Vår satsing på troverdig bærekraftsrapportering ligger også til grunn for at vi i november 2022 forpliktet oss til å melde inn våre klimamål til Science Based Targets initiative (SBTi). Dette innebærer at setter oss klimamål som er vitenskapelig baserte og godkjent av SBTi og vi vil i 2023 jobbe videre med å definere enda tydeligere klimamål, både på kort og lang sikt, samt utarbeide budsjetter for egne utslipp, avslutter Steine.