Forskningsprosjektet DIGG-MIN-SKOLE – digg mitt inneklima

24. mars 2022
Oslobygg KF og NILU – Norsk institutt for luftforskning har gått sammen med en rekke andre partnere i prosjektet DIGG-MIN-SKOLE. Der skal forskere og ingeniører jobbe sammen med elever, lærere, vaktmestere og andre skoleansatte for å få til et bedre inneklima, med utgangspunkt i de verktøyene som allerede finnes på skolen.

– Prosjektet har som mål å sikre bedre inneklima og læringsmiljø i skolene gjennom å involvere brukerne og bruke data på en smartere måte. GKs rolle er blant annet datafangst og demonstrasjon av nye forvaltningstjenester, sier Mads Mysen, fagdirektør i GK.

Se også:

Kvinne og godt inneklima
Godt inneklima øker trivsel og produktivitet
Les mer

– Kort sagt skal vi samle inn data om hvordan ansatte og elever opplever inneklimaet på skolen sin. Disse dataene skal kombineres med luftkvalitetsdata fra sensorer i skolenes tekniske anlegg og andre inneklimasensorer. Ut fra dette skal vi utvikle en maskinlæringsmodell som kan hjelpe oss å identifisere hvilke tiltak som vil ha størst positiv effekt på inneklimaet, sier Tore Fredriksen fra Oslobygg KF.

Den planlagte maskinlæringsmodellen skal anslå sannsynligheten for at elever og ansatte opplever helseplager eller nedsatt trivsel. Så skal den beregne hvilke inneklimafaktorer som mest sannsynlig er årsaken til dette, for eksempel temperatur, støy eller CO2. Deretter vil den identifisere hvilke tiltak som kan forbedre situasjonen på skole- eller klasseromsnivå.

Se også:

Ventilasjon
Les mer

Prosjektet har som mål å sikre bedre inneklima og læringsmiljø i skolene gjennom å involvere brukerne og bruke data på en smartere måte. GKs rolle er blant annet datafangst og demonstrasjon av nye forvaltningstjenester, sier Mads Mysen, dagdirektør i GK.

– Den teknologiske delen av prosjektet er omfattende, sier prosjektleder Alena Bartonova fra NILU, – men like viktig er opplysningene vi skal samle inn fra alle de som bruker skolen. Her er vaktmester og renholdspersonale like viktige som elever og lærere. Alle har kunnskap som er nyttig i arbeidet med å utvikle gode løsninger som er tilpasset nettopp deres skolehverdag.

Å engasjere elevene og de skoleansatte aktivt i prosjektet er også viktig for å sikre at sluttresultatet er tilpasset de reelle behovene ved den enkelte skole – og i hvert enkelt klasserom. Som del av prosjektet skal det utvikles og tas i bruk en webbasert løsning for tilbakemeldinger, tilpasset de ulike skolenes digitale flater. I tillegg blir de ansatte invitert til workshoper der de sammen med forskerne og ingeniørene skal definere problemer og finne løsninger.

– Det langsiktige målet er et så godt inneklima som mulig, i så mange klasserom som mulig og da trenger vi systematiske tilbakemeldinger fra brukerne. I tillegg vil metodikken bidra til at flere involveres i inneklimaarbeidet på skolen, arbeidsflyten blir bedre og kunnskapen om HMS- og internkontrollarbeid øker, sier Tore Fredriksen fra Oslobygg KF.

Godt inneklima øker trivsel og produktivitet

Kjennetegnet på et godt inneklima er god luftkvalitet og ventilasjon, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå og god belysning. Godt inneklima har stor betydning for helse og trivsel i befolkningen.

Kvinne og godt inneklima