GK partner i FoU-prosjekt som skal halvere utslipp fra VVS

14. oktober 2021
Forskningsprosjektet Grønn VVS skal bidra til å halvere CO2-utslipp fra VVS-installasjoner. GK vil bidra til mer kunnskap om miljøpåvirkningen fra tekniske installasjoner i bygg.

Grønn VVS er initiert av Erichsen & Horgen og er støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet går fram til 2025. Ved siden av GK er også KLP Eiendom, Höeg Eiendom, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson og OsloMet partnere i Grønn VVS.

Kunnskapsvakuum

— Kunnskap om miljøpåvirkningen fra VVS-installasjoner er i dag svært begrenset. Dette kunnskapsvakuumet er en utfordring for byggenæringen, som etterspør kompetanse og prosedyrer for å identifisere og prosjektere miljøvennlige løsninger, sier fagdirektør Mads Mysen i GK.

Mads Mysen, fagdirektør i GK
Illustrasjonsbilde_rør_ventilasjon_GK Gruppen

Pilotstudier utført av Erichsen & Horgen indikerer at VVS-installasjoner står for 20 – 40 prosent av klimagassbelastningen for henholdsvis nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Mens en sammenligning av ulike rørkvaliteter tyder på at det med relativt enkle grep er mulig å redusere klimagassutslipp fra rørproduksjon med 65 prosent.

Ny tjeneste

Den overordnede ideen i Grønn VVS er å etablere en ny tjeneste for prosjektering og realisering av VVS-installasjoner med lavest mulig miljøpåvirkning - både bundne og driftsmessige utslipp.

Tjenesten skal utvikles stegvis. Første skritt er kunnskapsoppbygging gjennom studier av miljøpåvirkning i bygg, barrierer og mulighetsrom. Andre skritt er utforming av en prosedyre for prosjektering av installasjoner med minimal miljøpåvirkning. Det tredje steget er uttesting i fullskala forbildeprosjekter.

Klimatiseringsanlegg med klimaregnskap

— I forbindelse med det grønne skiftet vil markedet stille stadig strengere krav til lave klimagassutslipp. GK er partner i Grønn VVS fordi vi fremover ønsker å tilby våre kunder klimatiseringsløsninger med klimabudsjett og å levere ferdige anlegg med klimaregnskap, sier Mads Mysen.

Samarbeid for bærekraft

GK vil være en pådriver for det grønne skiftet sammen med våre kunder og leverandører. Her forteller noen av de hvordan de samarbeider med oss om de små og store løsningene som må til for å skape bærekraft i bygg- og eiendomsnæringen.

Vi bygger bærekraft