GKs misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner og som selskap vet vi at vi spiller en viktig rolle i dugnaden for å skape en bærekraftig fremtid. For oss handler bærekraft om å være en del av løsningen og finne grønne forretningsmuligheter som gjør at vi differensierer oss fra konkurrentene og bidrar til lønnsom og bærekraftig vekst.

FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals, SDG) er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. De 17 bærekraftsmålene med 169 tilhørende delmål reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

GK legger alle bærkraftsmålene til grunn for vår virksomhet. Bærekraftsmålene 5, 7 og 8 er mest relevante for GKs virksomhet, enten fordi vi kan bidra positivt til realisering av målet og delmålene, eller fordi vår virksomhet kan ha negativ påvirkning på muligheten til å nå målet, og vi må ha en bevissthet om hvordan vår virksomhet kan minske den negative påvirkningen.

GK er også medlem av UN Global Compact – FNs globale nettverk for et ansvarlig næringsliv. Gjennom dette forplikter GK seg til å implementere FNs prinsipper om et ansvarlig næringsliv i alle ledd av virksomheten, både strategisk, operativt og kulturelt.

Vi bygger bærekraft

GK er UN Global Compact signatory

Les mer om vårt medlemskap i UN Global Compact

Slik arbeider vi med bærekraftsmålene

GK har siden 2020 benyttet det digitale verktøyet SDG Action Manager for å vurdere hvilke av bærekraftsmålene som er sentrale for selskapet og måle progresjon på hvordan vi arbeider for å oppnå målene. Resultatene leveres og kommuniseres årlig til UN Global Compact. Gjennom åpen og transparent måling og rapportering kan interessenter følge med på GKs bidrag.

Måling og rapportering på bærekraftsmålene er et viktig strategisk verktøy som bidrar til innovasjon, grønnere forretningsutvikling og bedre beslutninger i GK. Vi arbeider målrettet med å spre kunnskap og engasjement om målene blant våre ansatte og bruker de aktivt i strategi- og virksomhetsutvikling.

ESG-rammeverket vi benytter for vår bærekraftsrapportering har en rekke indikatorer som understøtter de ulike bærekraftsmålene.

Risiko og muligheter: GKs arbeid med bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål 5 (SDG 5)

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Delmål 5.5

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Hvordan arbeider GK med bærekraftsmål 5?

GK opererer i en næring med lav kvinneandel og det reflekteres dessverre også i selskapets kjønnsbalanse. Lav kvinneandel øker sannsynligheten for diskriminerende språksjargong og mannsdominerende kultur, noe som igjen utgjør en risiko for diskriminering av kvinner.

GK har satt konkrete mål om både økt mangfold og bedre kjønnsbalanse i selskapet og problemstillingen er løftet til strategisk nivå i konsernet. Vi arbeider aktivt med bevissthet og modenhet internt og trekker problemstillingen inn i alle prosesser og deler av virksomheten som angår medarbeidere, som våre styringsdokumenter, ledelse, rekruttering, kompetanseutvikling og arbeid med kultur.

Vi måler, analyserer og rapporterer regelmessig for å både avdekke forskjeller, finne årsaker til forskjeller og identifisere tiltak. Indikatorer som kjønnsbalanse blant ansatte og i styre og ledelse, kjønnsdelt lønnsstatistikk, samt holdning, regler og rutiner knyttet til trakassering og diskriminering følges opp løpende.

Følgende ESG-indikatorer understøtter GKs arbeid med bærekraftsmål 5 (kobling til relevante indikatorer i andre internasjonale rammeverk i parentes):

 • S2 Likelønn (GRI: 405-2, UNGC: Prinsipp 6)
 • S4 Kjønnsbalanse (GRI: 102-8, 405-1, UNGC: Prinsipp 6)
 • S6 Diskriminering og trakassering (GRI: 103-2, 406, UNGC: Prinsipp 6)
 • G1 Styremangfold (GRI: 405-1, SDG 10)
 • G2 Styrets uavhengighet (GRI: 102-22, 102-23)
FNs bærekraftsmål 7 (SDG 7)

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Delmål 7.1

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.

Delmål 7.3

Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis.

Hvordan arbeider GK med bærekraftsmål 7?

Målet om å gi verden bærekraftig produsert energi og øke energieffektiviteten har delmål om tilgang til energi, fornybare energityper, energieffektivisering, infrastruktur og forskning. For GK er dette målet nært knyttet til våre tjenester og til hvordan vi bruker vår påvirkningskraft og -evne.

GK eier ikke prosessen eller ambisjonen for energieffektivisering og energiproduksjon, men gjennom økt kompetanse knyttet til løsninger og livsløpsanalyser, utforming av attraktive tilbud og tjenester og gjennom samarbeid og lobbyvirksomhet på energispørsmål, kan vi bidra til målet.

Moderne energitjenester består av attraktive og helhetlige løsninger med lavt energiavtrykk og med kreative samarbeid mellom byggherrer og underleverandører/leverandører for et mer helhetlig og energieffektivt resultat. Vi utvikler ny teknologi som skybasert driftsovervåking som bidrar til energieffektivisering i bygg.

GK bidrar aktivt til å øke kunnskapen om energi i bygg og om alternativ og mer energieffektiv energibruk. Det er en utfordring å etablere et godt datagrunnlag for tekniske installasjoners klimaavtrykk, som en del av et byggs fotavtrykk gjennom hele livsløpet.

GK fremmer teknisk innovasjon og stiller krav til utslippsreduksjon i verdikjeden blant annet gjennom å være en aktiv pådriver for å utvikle miljødeklarasjoner (EPD-er) for tekniske installasjoner slik at klimaavtrykket kan dokumenteres i et livsløpsperspektiv.

GK måler hvor stor andel av egne kontorer og tjenester i markedet som kan klassifiseres som moderne, dvs. fornybare, energieffektive og miljømerket, samt leveranser i energieffektiviseringsprosjekter. I tillegg måler vi hvor mye ressurser som settes av til FoU og påvirkningsarbeid for å fasilitere et livsløpsperspektiv på materialer og produkter som inngår i GKs leveranser.

Følgende ESG-indikatorer understøtter GKs arbeid med bærekraftsmål 7 (kobling til relevante indikatorer i andre internasjonale rammeverk i parentes):

 • E1 Klimagassutslipp (GRI: 305-1, 305-2, 305-3, UNGC: Prinsipp 7)
 • E2 Utslippsintensitet/spesifikke utslipp (GRI:305-4, SDG 13, UNGP: Prinsipp 7 og 8)
 • E3 Energibruk (GRI: 302-1, 302-2, SDG 12, UNGC: Prinsipp 7 og 8)
 • E4 Energiintensitet (GRI: 302-3, SDG 12, UNGC: Prinsipp 7 og 8)
 • E5 Energimiks (GRI: 302-1)
 • E10 Begrensning av klimarisiko (UNGC: Prinsipp 9)
FNs bærekraftsmål 8 (SDG 8)

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Delmål 8.2

Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

Delmål 8.5

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Delmål 8.6

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring.

Delmål 8.7

Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

Delmål 8.8

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.

Hvordan arbeider GK med bærekraftsmål 8?

Bygg- og anlegg er en høyrisikonæring når det gjelder sikkerhetsbrudd og skader på arbeidsplassen. Næringen har også høy risiko for uanstendige arbeidsforhold blant innleide ressurser og underentreprenører. Tekniske komponenter har ofte komplekse verdikjeder med risiko for brudd på menneskerettigheter og skadelig miljøpåvirkning under råvareuttak og -foredling og det er også risiko for tvangs- og barnearbeid i vår verdikjede.

GK ønsker å bidra aktivt til et ansvarlig næringsliv og stiller krav til våre leverandører i form av en adferdskode som alle leverandører må signere. Aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandørleddet er viktig for å sikre menneskerettigheter i hele verdikjeden.

Som en stor arbeidsgiver med virksomhet på 100 steder i Skandinavia har vi mulighet til å inkludere unge i arbeidsmarkedet, sørge for faste og trygge jobber, legge til rette for flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid. GK har også stort fokus på HMS for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte

GK måler sine bidrag til bærekraftsmål 8 gjennom aktiv oppfølging av leverandørkjeden, tydelige krav og forventninger til både egen virksomhet og til de som er en del av vår verdikjede, samt kontinuerlig måling, rapportering og oppfølging av faktorer som påvirker helse, miljø og sikkerhet.

Følgende ESG-indikatorer understøtter GKs arbeid med bærekraftsmål 8 (kobling til relevante indikatorer i andre internasjonale rammeverk i parentes):

 • S6 Diskriminering og trakassering (GRI: 103-2, 406, UNGC: Prinsipp 6)
 • S8 Helse og sikkerhet (GRI:103-2, 403, SDG 3)
 • S9 Barne- og tvangsarbeid (GRI: 103-2, 408, 409, 414, UNGC: Prinsipp 4 og 5)
 • S10 Menneskerettigheter (GRI: 103-2, 412, 414, SDG 4, 10 og 16, UNGC: Prinsipp1 og 2)
 • G4 Kollektive forhandlinger (GRI:102-41, UNGC: Prinsipp3)
 • G5 Adferdskode for leverandører (supplier code of conduct) (GRI:102-16, 103-2, 308, 414. SDG 12, UNGC: Prinsipp 2, 3, 4 og 8)
 • G6 Etikk og antikorrupsjon (GRI-102-16, 103-2, 205, SDG 16, UNGC: Prinsipp 10)

Energieffektive bygg sparer klima

Med klimautfordringene verden står overfor, er det viktigere enn noensinne at vi ikke sløser med energi. Å skape mer energieffektive bygg – enten gjennom nybygg eller ved rehabilitering av eksisterende bygg – er en viktig del av løsningen.

Inngangsparti i et næringsbygg