GK ivaretar og respekterer menneskerettighetene i egne foretak og gjennom våre relasjoner.

GK har overfor FNs Global Compact forpliktet seg til å overholde deres ti prinsipper for et ansvarlig næringsliv som omhandler menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon. Videre støtter vi alle menneskerettighetene slik de er beskrevet i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og i konvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), som er et fagorgan under FN.

Last ned GKs adferdskode (code of conduct)

I 2020 innførte GK en egen menneskerettighetspolicy med oppfølgingstiltak for å sikre at menneskerettighetene og arbeidsrettskravene blir fulgt.

Last ned GKs policy for menneskerettigheter

Leverandøroppfølging i GK

GK ønsker å bidra aktivt til et ansvarlig næringsliv og stiller krav til våre leverandører i form av en adferdskode som alle leverandører må signere. Aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandørleddet er viktig for å sikre menneskerettigheter i hele verdikjeden vår.

I GKs adferdskode for leverandører bes alle leverandører å overholde prinsippene til UN Global Compact, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner for arbeidsrettigheter, samt andre aktuelle ILO-konvensjoner som nr. 94, konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR), FNs pakt om sivile og politiske rettigheter (ICCPR) og OECDs antikorrupsjonskonvensjon.

Last ned GKs adferdskode for leverandører

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig  i arbeidet med menneskerettigheter. GK er klar over at det finnes risikoprodukter hvor uregelmessigheter kan forekomme i vår verdikjede  og det pågående arbeidet med risikokartlegging og leverandørevaluering startet opp i 2021.

En av de største risikoene for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeiderrettigheter i Skandinavia er knyttet til utilstrekkelig oppfølging og kontroll av underentreprenører og annet innleid personell. Kvalitet i ansettelsesavtaler, lønnsvilkår, kompetanse og arbeidsmiljøvilkår er derfor viktige fokusområder som GK som oppdragsgiver skal påse at etterleves fullt ut og til enhver tid.

Tekniske komponenter har ofte komplekse verdikjeder med risiko for brudd på menneskerettigheter og skadelig miljøpåvirkning under råvareuttak og -foredling. Det er også risiko for tvangs- og barnearbeid i disse verdikjedene.

GK benytter systemplattformen Worldfavor for datainnsamling og rapportering knyttet til leverandørevaluering. Leverandører til GK må svare og gi opplysninger innenfor følgende områder: generell informasjon, økonomi, kvalitetsledelse, miljøledelse, arbeidsmiljø, sosialt og samfunnsmessig ansvar. GK har satt et langsiktig mål om å ha gjennomført en selskapsgjennomgang (due diligence) for minimum 50 leverandører innen 2025 med et særskilt fokus på menneskerettigheter i overensstemmelse med nye lovkrav.

Se også:

Samarbeid er viktig for oss i GK
Leverandører og underentreprenører
Les mer

Har du spørsmål om GKs arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven?

Ta kontakt med menneskerettigheter@gk.no