GK er medlem av UN Global Compact - FNs globale nettverk for et bærekraftig næringsliv. Gjennom dette forplikter GK seg til å implementere FNs prinsipper om et ansvarlig næringsliv i alle ledd av virksomheten, både strategisk, operativt og kulturelt.

UN Global Compact har ti prinsipper som gir føringer for hvordan et selskap sikrer ansvarlig drift innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon. Tilslutning til UN Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene og at man utarbeider en årlig rapport, en såkalt «Communication on progress».

Ansvarlig drift gjelder egen virksomhet, hvor vi må undersøke om det er utfordringer knyttet til arbeidslivsstandarder, miljø, korrupsjon eller menneskerettigheter, men gjelder i like stor grad våre underleverandører. Selv om GK jobber innenfor et godt regelverk i Skandinavia, kan underleverandører ha utfordringer i andre land. GK må derfor være bevisste på hvilke forhold produktene vi bruker er fremstilt under. Dette er en viktig del av vårt arbeid med bærekraft.

Deltakelse i UN Global Compact gir GK muligheten til å delta i globale initiativ for bærekraftig utvikling, samtidig som vi utgjør en forskjell lokalt.

UN Global Compacts ti prinsipper dekker følgende områder:

Menneskerettigheter

  • Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  • Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

Arbeidsliv

  • Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og
  • Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid,
  • Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
  • Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

  • Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,  
  • Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
  • Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon

  • Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle