Hvorfor er det så få kvinner i bygg- og anlegg?

8. mars 2023
Bygg og anlegg er en av næringene med lavest kvinneandel. Hvorfor er det sånn?

Revisjons- og rådgivningsselskapet BDOs bygg- og anleggsanalyse for 2022 viser at det er 10,4 prosent kvinner i bygg- og anleggsnæringen i Norge, en økning fra 9,2 prosent i 2020. I Sverige estimerer Installatörsföretagen at det er mellom 3,5-6,5 prosent kvinnelige montører og 17-36 prosent kvinnelige funksjonærer i vår bransje, avhengig av fagområde. Mens kvinnenettverket Boss Ladies viser til at det kun er 0,2 prosent kvinnelige VVS-teknikere i Danmark.

«Som kvinne må du jobbe dobbelt så hardt»

GKs siste medarbeiderundersøkelse viser at de fleste ansatte i GK trives veldig godt. Ansatte som har jobbet lenge i selskapet sier også at de opplever en bedre kultur, men som i bransjen for øvrig er det også rom for forbedring i GK.

Se også:

Lise Renate Røtting i arbeid. Foto: GK Gruppen AS
– Ledere kan bli flinkere til å spørre kvinner hvordan de har det
Les mer

Mens 90 prosent av mennene i GK opplever likestilling, sier kun 80 prosent av kvinnene det samme. Denne forskjellen viser at vi har en vei å gå før begge kjønn opplever at de har de samme mulighetene. Når det kommer til likestilling i atmosfære og sjargong, oppleves dette stort sett likt for menn (80 prosent) og kvinner (79 prosent).

Vi har kartlagt hvordan kvinner i GK opplever sin hverdag. Sitatene fra kvinnelige ansatte i Norge, Sverige og Danmark gir et bilde av hvordan det kan oppleves å være kvinne i en mannsdominert bransje:

Du må jobbe dobbelt så hardt som kvinne

Du må ta litt større plass som kvinne i et mannsdominert selskap for å få anerkjennelse og respekt

Jeg har latt vær å delta på sosiale arrangementer fordi jeg var den eneste kvinnen

En kunde betvilte min kompetanse og ba meg om å ta med en mannlig kollega neste gang

Hvis jeg vet at jeg skal på den spesifikke byggeplassen, tar jeg alltid med meg en mannlig kollega

Unisex betyr ikke at det er arbeidstøy lagd for kvinner

Leverandøren har ikke sko i min størrelse

Sitatene viser hvilke utfordringer GK har løst og bør løse for å få økt likestilling, og peker også på generelle utfordringer i samfunnet knyttet til å anerkjenne kompetanse uavhengig av kjønn eller alder. Dette er utfordringer som krever innsats fra hele bygge- og anleggsnæringen.

Fire i GK om hvorfor det tar tid å øke kvinneandelen i vår bransje, og hva de tror skal til:

Hva gjør vi?

I GK kan du være deg selv og forvente å bli respektert. Vi jobber som ett team og som ett GK, og etterstreber å være en arbeidsplass der alle kan føle seg inkludert og respektert. Inkludering og mangfold handler for oss om å anerkjenne og respektere hverandres virkelighet og finne styrke i det som gjør oss ulike. Vi jobber ikke alltid på samme oppgave, men vi er alltid et lag.

  • Partner i kvinne- eller mangfoldsnettverk som Ingeborgnettverket (Norge), Diversitas (Norge), Boss Ladies (Danmark)
  • Måler diskriminering og trakassering i medarbeiderundersøkelsen, har ekstern, anonym varslingstjeneste
  • Sikrer arbeidstøy for kvinner, utover unisex-modeller
  • Vi er bevisste på mangfold i rekruttering, og har en konsernpolicy for rekruttering
  • Vi er bevisste på språk og sjargong, og rekrutteringsprofilen vår skal særlig appellere til kvinner
  • Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering definert i vår adferdskode
  • Vi har tydelige mål for kjønnsmangfold, og har som mål å oppnå en kvinneandel på 20 prosent innen 2025