Synspunkt | Høy strømpris legger til rette for lønnsomme klimagrep!

14. juli 2022
Klimakrisen er så alvorlig at vi kan ikke vente på at politikerne skaper rammevilkår og statlige ordninger som gjør at vi endrer vår energibruk. Å redusere sløsing med energi i bygg vil spare klimagassutslipp og tilrettelegge for lønnsomme klimagrep. Potensialet er enormt.

Innlegg av Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift og Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK. Innlegget ble publisert i Dagens Perspektiv den 14. juli 2022.

Vi står overfor en gedigen energitransformasjon. Om vi skal klare å bremse den globale oppvarmingen og skape en levedyktig framtid for våre barn og barnebarn, må det skje et fundamentalt skifte fra fossil til fornybar energiproduksjon og energibruk. Og, vi må slutte å sløse med energi!

Les også: Bruk strømkrisen til å ta varige klimagrep! (Teknisk ukeblad, 01.09.2022).

Det grønne skiftet krever store systemiske endringer i både forbruksmønster, teknologi, lovverk og reguleringer og strengere klimakrav. Det vil ta tid, men - vi kan ikke vente. Det er det heller ingen grunn til. Vi er allerede sent ute og de siste rapportene fra FNs klimapanel viser med alt alvor at vi må ta grep nå.

Løsningene finnes. Det er mange tiltak vi kan gjøre både som privatpersoner og som bedrifter, uten at det krever store forsakelser - og som i tillegg er lønnsomme. En slik lavthengende frukt er energieffektivisering i eksisterende bygg. Det er verken dyrt eller vanskelig. Enkle og tilgjengelige løsninger knyttet til driftsoptimalisering og smartere styring av ventilasjon, lys, varme, kjøling og mer effektiv bruk av arealer finnes allerede.

I et forretningsbygg i Bergen kunne en ved å endre fra tradisjonell konstant ventilasjon i hele bygget til å styre luftmengdene i de delene av bygget som er i bruk, redusere energibruken med 61 000 kWh/år. Tiltaket kostet under 140 000 kroner. Med en strømpris på 2 kroner per kilowattime, er investeringen nedbetalt i løpet av et drøyt år. I tillegg blir miljøet spart for 8,1 tonn CO2 per år, tilsvarende 44 flyturer for en person t/r København.

Eksempelet viser at alle kan bidra. Og, alle må bidra. Strømkrisen har vist at vi kan ikke sløse med strøm i Norge heller. Vi er ikke isolert fra det europeiske kraftmarkedet, hvor en stor grad av energiproduksjonen fortsatt er brun. Strømprisene i seg selv burde være motivasjon nok for eiendomsbesittere og -driftere som ønsker å spare penger OG redusere klimagassutslipp. En fordel med tiltak for energieffektivisering er at de medfører en permanent reduksjon av energibehovet og energibruken.

Energibruken i norske næringsbygg var på 31 TWh (2019, SSB). Ifølge en studie utført av SINTEF for Enova finnes det et teknisk potensial for å redusere energibruken i norske næringsbygg med 15,9 TWh gjennom energisparetiltak. Det tilsvarer hele 20 prosent av energibruken i alle norske bygg.

Tiltakene vil også kunne bidra til å forberede eiendomsbesittere på kravene i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Investorer og långivere vil kreve at bygg må ha svært lav energibruk.

Vi oppfordrer alle som bygger, eier og drifter næringsbygg til å bidra i det grønne skiftet. Det er fullt mulig for oss alle å gjøre enkle og lønnsomme tiltak i dag som også bidrar vesentlig på veien mot lavutslippssamfunnet. Still krav til entreprenører, leverandører og tjenestetilbydere, let etter alle de smarte små tiltakene som til sammen vil gjøre en forskjell.

Kort sagt, ta lønnsomme klimagrep nå!