Etablerer kompetansesenter for store entrepriseprosjekter

3. februar 2021
GK etablerer sentralt kompetansesenter (PMO) for bedre og mer helhetlig prosjektgjennomføring av store totaltekniske entrepriser.

Jard Bringedal er rekruttert for å lede enheten som allerede er i gang og teller åtte personer.

– GK har satt seg høye ambisjoner som pådriver for et bærekraftig samfunn. Et viktig grep for å lykkes med dette, er at vi på entreprisesiden er proaktive partnere for våre kunder - både i utvikling og gjennomføring av byggeprosjekter. Trenden er stadig større andel tekniske installasjoner i bygg, økt kompleksitet og høy grad av integrasjon i de tekniske anleggene, og det krever profesjonalitet fra alle parter, sier Rune Hardersen, adm.dir. i GK Norge.

GK i Norge har derfor etablert et sentralt PMO – Project Management Office – som et nasjonalt senter for å utvikle kompetanse, kapasitet og metodikk på prosjektledelse og -styring, samt profesjonalisere prosjekteiere og porteføljestyring internt i selskapet.

I innledende fase har GK samlet noen av spydspissene sine innenfor prosjektledelse og tilgrensende prosjektadministrasjon inn i enheten - for å meisle ut videre retning for satsningen.

– Vi vil løfte vår kompetanse knyttet både til prosjektledelse og prosjektadministrasjon ytterligere. Spesielt på de større og tverrfaglige entreprisejobbene ser vi at det ligger potensiale for å gjøre ting bedre. Å bli den første aktøren i bransjen som lykkes med å utvikle et solid «produkt» innenfor teknisk totalentreprise, er utvilsomt en klar ambisjon, sier Hardersen.

Jard Bringedal er rekruttert som leder for den nye enheten. Bringedal er utdannet sivilingeniør og har 30 års solid erfaring med ledelse av store og komplekse byggeprosjekter, både on- og offshore, i Norge og internasjonalt.

Han har hatt administrative lederoppgaver i flere firma innen ulike deler av bygg- og anleggsnæringen og hans faglige bakgrunn er forankret som konstruktør av flere bygg- og brokonstruksjoner de første årene etter mastergraden på NTNU. Bringedal har også hatt flere oppdrag som fagkyndig meddommer i entrepriserettsaker fra tingretten og lagmannsretten.

– Jeg ser frem til å bidra til å etablere et sterkt kompetansesenter i GK som vil gjøre oss til en fremoverlent partner i store totaltekniske entrepriser. Målet er å skape gode, bærekraftige prosjekter - både for sluttbruker, kunder og for GK, sier Bringedal.

Totalteknisk entreprise

Moderne bygninger har stadig større og mer komplekse tekniske installasjoner. I GK starter alltid et nytt prosjekt med å planlegge overleveringsfasen. Tidspunkt for ferdigstilling og byggherrens krav til sluttprodukt står i sentrum.

Mjøstårnet i Brumunddal