Tolga kraftverk

Leveranse fra GK GK har installert ventilasjonsanlegg i bygget på bakkenivå (dagbygget), kabeltunnelen ned til fjellet og selve kraftverket. Varmeoverskuddet fra kraftverket gjenvinnes og sendes ned igjen.
Byggherre Opplandskraft *
Byggtype Vannkraftverk
Prosjektstørrelse 538 m2, volum 10750 m3
Byggeår 2018-2021
En av de største nyere kraftutbyggingene i Innlandet utnytter fallet i Glomma mellom Hummelvoll og Eidsfossen, en strekning på om lag 11 kilometer.

Dypt nede i fjellet mer enn 350 meter under Glomma ligger et betongbygg i fire etasjer som sammen med et bygg på bakkenivå utgjør den nye kraftstasjonen på Tolga. Nede i fjellet sørger tre kompakte aggregater for å utnytte et 86 m fall i elva til å produsere rundt 200 GWh fornybar energi i året. Vannet kommer inn i en felles tunnel og deles i tre løp før turbinene, og forsetter derfor i tunnel fram til utløpet nedenfor Eidsfossen.

Denne delen av Glomma var det siste lengre uberørte strykstrekningen i Glomma, og er kjent for et unikt harrfiske som tiltrekker mange tilreisende fiskere. Konsesjonssøknaden ble derfor kritisert fra mange hold i forkant.

En av forutsetningen for konsesjonen var å etablere tre ulike løp for fiskevandring, slik at fisken kan vandre både oppstrøms og nedstrøms i alle vannføringer. Ved utløpet ligger tunnelen med en bratt stigning ut i elva slik at fisk hindres i å vandre opp i tunnelen. 

GKs leveranse

Vi står for ventilasjon til bygget på bakkenivå (dagbygget), kabeltunnelen ned til fjellet og selve kraftverket. Alt varmeoverskudd fra kraftverket gjenvinnes og sendes ned igjen.  

– Ting har blitt gjort enklere enn på andre kraftverk, men ikke sånn at det går på sikkerheten løs, sier prosjektleder Terje Nyland i GK.

GK i Elverum har tidligere levert ventilasjonsløsning til fire kraftverk for Eidsiva Energi.  

Mer om ventilasjon

Vi har installert et ventilasjonssystem i dagbygget som ventilerer dette bygget, den drøyt 350 meter lange kabeltunnelen ned i fjellet, og i tillegg forsyner friskluft til selve kraftverket.  

Ventilasjonsaggregatet i dagbygget har batterigjenvinning, og sender mellom 5 000 og 15 000 m3 friskluft per time ned til kraftverket via spirokanaler lagt i kabeltunnelen.  

Nede i fjellet er det også et ventilasjonsanlegg installert av GK. Det sirkulerer 23 000 m3/time, en blanding av omluft med filtrering og friskluft. Kraftverket skal fjerndriftes, men ventilasjonsanleggene må være dimensjonert for å tåle en god del folk når det pågår revisjon eller andre aktiviteter. 

Dette isvannsbatteriet blir forsynt av elvevann – av hensyn til kostnader er det ikke installert kjølemaskiner. Disse forenklingene går ikke ut over sikkerheten i kraftverket.  

Les mer om ventilasjon

Underleverandører

Aggregater: Covent

Luftfordeling og brannspjeld: TROX Auranor

Automatikk og SD: Schneider

Prosjektering: Norconsult

Montasje: Elverum blikkenslagerverksted AS 

Resultat

Prosjektet ble endret fra løsningen som fikk konsesjon. Vanninntaket ble forenklet ved at en større lukedam ble erstattet av en enkel terskeldam. Det betyr færre naturinngrep, en bedre løsning for fiskevandring og lavere utbyggingskostnader.  

– Totalentreprenør Skanska og byggherre har hatt fokus på miljø. Området er veldig fint tilbakesatt til den stand det var, i den grad det er mulig, mener Nyland. 

Inntaket er utformet for å ivareta fisk på best mulig måte; inntaksgrinda er dimensjonert slik at bare veldig små fisk slipper gjennom.  

GK har for sin del vektlagt lokal arbeidskraft, og har selv hatt lite bilkjøring. Det skyldes delvis at prosjektet er gjennomført under koronapandemien.

– Vi har stort sett hatt én mann som har montert, og han overnattet der oppe. Ut over det har vi brukt mye lokal arbeidskraft. Byggemøtene har stort sett vært gjennomført på Teams, og det fungerte veldig bra, forteller Nyland.

Maskinsal sett fra platået der ventilasjonsaggregatet står. Her ser vi tre generatorer.
Kabeltunell fra kraftverket og opp til dagbygget. Her ser vi friskluftkanaler på hver side av trappen.

Se også:

Ventilasjon
Les mer