GK rigger seg for bærekraft og lønnsomhet

14. mai 2020
2019 ble et krevende år for GK Gruppen og bidro til konsernets svakeste resultat noensinne. Selskapet tar nå grep for å sikre lønnsomhet og en bærekraftig utvikling av virksomheten. Med ny strategi og positivt resultat i 1. kvartal 2020 er den viktige og nødvendige snuoperasjonen startet.

Omsetningen i GK Gruppen ble på 6,34 milliarder kroner i 2019 mot 6,09 milliarder kroner i 2018, og resultatet før skatt ble på -215,95 millioner kroner mot -37,25 millioner kroner i 2018.

Konsernets underliggende drift er positiv, men et samlet negativt resultat i 2019 skyldes i hovedsak:

  • Svake resultater i rør- og elektrovirksomheten i Norge.
  • Tap i større enkeltprosjekter innen entreprise i Sverige og Norge.
  • Tap i forbindelse med terminering av en forsinket og uhensiktsmessig ERP-løsning.

Sverige fortsetter å levere solide resultater, men krevende enkeltprosjekt påvirker lønnsomheten negativt i 2019.

I Norge leverer Inneklima et tilfredsstillende resultat i 2019. Rør- og elektrovirksomheten har siden etableringen vært preget av sterk vekst, noe som har gitt for svak lønnsomhet. Snuoperasjonen har startet og er helt nødvendig for å kunne definere en robust og forutsigbar retning videre.

Den danske virksomheten leverer gode resultater i 2019 og fortsetter sin positive utvikling.

Servicevirksomhetene i alle land leverer sterke resultater.

- Etter tre år med tap samlet sett for GK Gruppen, har vi nå tatt grep for å sikre en bærekraftig og lønnsom vei videre, blant annet gjennom restrukturering av entreprisevirksomheten og ny konsernstrategi. Det er derfor gledelig å se at første kvartal 2020 viser at pågående snuoperasjon er i ferd med å virke, sier konsernsjef i GK Gruppen, Kim Robert Lisø.

- Landsjefene og deres organisasjoner i Sverige, Danmark og Norge har gjort en formidabel jobb med utmeisling av ny visjon og strategi for GK Gruppen. Starten på 2020 har vært preget av både sluttføringen av dette strategiarbeidet og håndtering av koronasituasjonen og jeg vil takke ledelsene i Norge, Sverige og Danmark og alle våre 3 500 ansatte for at de står på og står sammen for å sikre at GK kommer styrket ut av situasjonen. Med Rune Hardersen på plass som ny Norge-sjef og et solid, felles veikart, har vi de beste forutsetninger for å skape et sterkt GK fremover, sier Lisø.

Et godt første kvartal i 2020

Til tross for en svært krevende pandemisituasjon leverer GK Gruppen et tilfredsstillende driftsresultat på 23,9 millioner kroner i første kvartal 2020. Den samlede omsetningen endte på 1,64 milliarder kroner. GK Gruppens produksjonsreserve var ved utgangen av 1. kvartal lik 3,77 milliarder kroner.

I Sverige omsatte GK for 435 millioner kroner i første kvartal og leverer et overbevisende driftsresultat på 16,8 millioner kroner (NOK) i 1. kvartal.

Virksomhetene i Danmark og Norge leverer omtrent null-resultat så langt i år. Omsetningen endte på hhv. 131 millioner kroner og 1,05 milliarder kroner i 1. kvartal.

Ny strategi med fokus på lønnsom og bærekraftig utvikling

Fra starten som et lite lokalt ventilasjonsfirma for snart 60 år siden, har GK vokst til å bli en ledende totalteknisk entreprenør og serviceleverandør i Skandinavia - med 3 500 medarbeidere i tre land. Gunnar Karlsen etablerte selskapet med langsiktighet, ansvarlighet og omtanke for mennesker og miljø som viktige pilarer for utviklingen av selskapet. Denne arven videreforedles i møte med det grønne skiftet i byggenæringen og samfunnet for øvrig.

- En betydelig vekst, ikke minst de siste ti årene, har gjort GK til en aktør med sterk tilstedeværelse og innflytelse i et marked i endring. Men det har hatt sin pris. De siste årene har vi ikke evnet å skape positive økonomiske resultater samlet sett. En sunn videre utvikling er avhengig av at vi leverer mer robuste og forutsigbare økonomiske resultater. Lønnsomhet er avgjørende for at vi skal kunne investere i egne medarbeideres utvikling og i nye og forbedrede løsninger og tjenester for våre kunder i Norge, Sverige og Danmark, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

Digitalisering, delingsøkonomi og bærekraft preger og forandrer hele byggenæringen og utfordrer tradisjonelle arbeidsmetoder. Og selv om vi akkurat nå lever i en slags unntakstilstand på grunn av koronapandemien, er fortsatt den største utfordringen i vår tid å nå det globale klimamålet om å begrense oppvarmingen på jorden til under to grader. Det krever en storstilt dreining mot et bærekraftig samfunn, basert på ny teknologi og fornybar energi.

GK ønsker å være et klimaforbilde som setter en ny standard for hva kundene kan forvente av en teknisk entreprenør og servicepartner.

- Byggenæringen spiller en viktig rolle når det gjelder å skape en mer energieffektiv og bærekraftig framtid. I vår nye strategi G-Kraft tar vi ansvar for å skape stadig bedre og mer innovative og lønnsomme løsninger for kundene og å være en god og utviklende arbeidsplass for alle våre medarbeidere. Vi skal jobbe smart og utnytte vår tverrfaglige kompetanse og vi skal gå foran og bære vår del av ansvaret for å sikre et bedre klima - for de neste generasjoner, sier Lisø