GK Gruppen er et ansvarlig selskap som tar både kunder, ansatte og samfunnet på alvor og vi velger derfor å utøve vår virksomhetsstyring i tråd med norske og internasjonale prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse.

GK Gruppens eierstyring og selskapsledelse baserer seg på vår adferdskode, våre etiske retningslinjer og vårt verdigrunnlag (code of conduct), og skal bidra til at selskapet når sine mål og ambisjoner og oppfyller vår misjon om å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner. 

I tillegg ligger aksjelov og skandinavisk lovgivning som basis for hvordan selskapet styres.

GKs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

GK Gruppens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble vedtatt av konsernstyret 31. august 2020.

Formål

Solid virksomhetsstyring er avgjørende for selskapets verdiskapning, tillit og omdømme. GK Gruppen AS er et familieeid, internasjonalt konsern. Vi er opptatt av å være et ansvarlig selskap som tar både kunder, ansatte og samfunnet på alvor og velger derfor å utøve vår virksomhetsstyring i tråd med norske og internasjonale prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse. Vi er åpne i vår kommunikasjon og på mange områder går vi lenger enn lovens krav.

GK Gruppen har et sett med styringsdokumenter som beskriver prinsipper for hvordan virksomheten skal drives. Disse gjelder for alle enheter i GK Gruppen og er godkjent av konsernstyret. I tillegg til disse styringsdokumentene, publiserer vi årlig en års- og bærekraftsrapport som dokumenterer våre aktiviteter og resultater og viser hvordan vi arbeider med miljø, hvordan vi tar sosialt og samfunnsmessig ansvar og hvordan vår virksomhetsstyring utøves.

GK Gruppens eierstyring og selskapsledelse baserer seg på vår adferdskode, våre etiske retningslinjer og vårt verdigrunnlag (code of conduct) og skal bidra til at selskapet når sine mål og ambisjoner og oppfyller vår misjon om å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner. I tillegg ligger aksjelov og skandinavisk lovgivning som basis for hvordan selskapet styres.

Ansvar

Det er konsernstyret som vedtar GK Gruppens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i GK.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Formålet med prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i konsernet GK Gruppen er å klargjøre rollefordelingen mellom aksjonærer, generalforsamling, styrer og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning i det enkelte land hvor GK Gruppen har virksomhet.

All virksomhet i GK Gruppen skal være basert på åpent samspill og tilhørighet mellom konsernets aksjonærer, styrene i de ulike selskapene i konsernet, ledelse og de ansatte, så vel som overfor kunder, leverandører, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig.

Konsernstruktur

GK Gruppen AS er et norsk aksjeselskap som er morselskap for nasjonale datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. Lokale datterselskaper konsolideres inn i de nasjonale døtrene eller i GK Gruppen.

Styresammensetning

Konsernstyret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Iht. selskapets vedtekter skal styret i GK Gruppen bestå av 5-7 personer.

Konsernsjef kan ikke være medlem av konsernstyret og det er et mål at mer enn halvparten av medlemmene av konsernstyret er uavhengige.

Styremedlemmer til konsernstyret velges normalt for to år av gangen. Begge kjønn skal være representert i styret og GK Gruppen har en målsetning om at minst 40 prosent av styremedlemmene skal være kvinner.

Konsernstyret har fastsatt instruks for sitt arbeid og for den daglige ledelsen av GK Gruppen (instruks for konsernsjef).

Datterselskaper

Konsernsjef er generalforsamling i direkte eide døtre. Daglig leder/administrerende direktør i direkte eide døtre er generalforsamling i lokalt eide datterselskaper.

Saker som skal behandles av generalforsamling i direkte eide døtre og som er av uvanlig eller betydelig art, skal på forhånd behandles av konsernstyret.

Styret i direkte eide døtre skal bestå av konsernsjef som styreleder med en eller flere representanter fra konsernledelsen som styremedlemmer. Ansatterepresentanter velges inn i styrene der dette enten følger av lovgivning eller er avtalt med representanter for de ansatte.

Administrerende direktør for datterselskaper kan normalt ikke være medlem av styret i eget selskap. Administrerende direktør i direkte eide døtre velger styre i lokalt eide datterselskaper i samråd med konsernsjef. Ansatterepresentanter velges inn i styret der dette enten følger av lovgivning eller er avtalt med representanter for de ansatte.

Se også:

Våre styrende dokumenter
Les mer
Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Rapporter og redegjørelser
Les mer

Se også:

Bli kjent med GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

 Arild Frostad og Inge Flåøyen