Inkludering og mangfold

Slik jobber vi med inkludering og mangfold i GK.

GK har om lag 3000 ansatte og er Skandinavias største tekniske entreprenør og servicepartner. Vi skal være den mest attraktive arbeidsgiveren i vår næring, og vår misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.

Vi verdsetter inkludering og mangfold for å skape en god arbeidsplass. Vi inspireres av ulikheter, og gjennom åpenhet, respekt og samhandling bygger vi gjensidig tillit.

Våre verdier

I GK deler vi et felles verdigrunnlag som styrer våre handlinger og holdninger. Verdiene våre er inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig. De er grunnmuren i vår kultur og rettesnorer for valgene vi tar både som selskap og som individer. Verdiene er ikke bare ord vi skal huske, men konkrete veivisere som hjelper oss å velge, og å velge bort. Å ha inkluderende som en verdi forplikter oss til å ivareta mangfoldet i vår organisasjon, og til å jobbe aktivt med å inkludere mennesker med ulik bakgrunn, egenskaper og erfaringer.

Våre holdninger

Det starter med holdninger. GK skal være en pådriver som tar ansvar, går foran og inspirerer. Som engasjerer og provoserer til handling. Alle ledere i GK følger våre lederprinsipper, og skal være rollemodeller som går foran som gode eksempler for den adferden og de holdningene som GK skal være kjent for.

Vi jobber aktivt med å utvikle ledere, kompetanse, talent og kultur for å bygge konkurransekraft og styrke forretningen vår. Mangfold er en viktig del av dette.

Våre handlinger

Vi vet at vi har en vei å gå før vi når de konkrete målene vi har satt oss og at vi stadig må strekke oss lenger og være en pådriver for å drive frem den utviklingen vi ønsker at skal skje både i GK, i næringen vår og i samfunnet.

I GK kan du være deg selv og forvente å bli respektert. Vi jobber som ett team og som ett GK, og etterstreber å være en arbeidsplass der alle kan føle seg inkludert og respektert. Mangfold og inkludering handler for oss om å anerkjenne og respektere hverandres virkelighet og finne styrke i det som gjør oss ulike. Vi jobber ikke alltid på samme oppgave, men vi er alltid et lag.

Se også:

Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Sosial bærekraft er konkurransekraft
Les mer

I GK har vi:

  • nulltoleranse for diskriminering og trakassering definert i vår adferdskode (code of conduct).
  • medlemskap som gullpartner i Ingeborgnettverket, som arbeider for større mangfold i den norske rørbransjen.
  • tydelige mål for kjønnsmangfold.
  • årlig rapportering på bærekraft i henhold til de ikke finansielle indikatorene i ESG-rammeverket for miljø (environment), sosialt ansvar (social) samt etikk og virksomhetsstyring (governance). Bærekraft er kjernen i vår strategi.
  • etiske retningslinjer og intern adferdskode.
  • tydelige varslingsrutiner som også legger til rette for anonym varsling (GK Whistle).
  • egne policyer for HMS, ytre miljø og for menneskerettigheter.
  • adferdskode for leverandører.
  • konsernpolicy for rekruttering med fokus på å styrke bevisstheten knyttet til mangfold i rekruttering.

Visjon, verdier og kultur

GKs visjon er å være et klimaforbilde. Vi i GK har det som skal til for å være en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring.

Teknikere_Camilla Bae Sivertsen og Christella Barabula

Jobb i GK

Vil du bli en del av Team GK?

Hos oss får du jobbe med å få bygg til å leve og fungere. Vi jobber ikke alltid på samme oppgave, men vi er alltid ett lag. Bli bedre kjent med oss og se våre ledige stillinger.

EB-Team GK i Sverige