Høringsuttalelse fra Skift: Følg Energikommisjonens anbefalinger

19. mai 2023
Energikommisjonens marsjordre er klar; mer av alt - raskere. Skal vi nå målene om reduksjon av Norges klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, må vi steppe opp takten og ta tak i Energikommisjonens anbefalinger.

Energikommisjonen overleverte sin utredning til Olje- og energidepartementet 1. februar 2023. Rapporten «Mer av alt – raskere» har vært på høring denne våren med høringsfrist 2. mai. GK er en del av Skift-nettverket bygg og eiendom som er en av de mange som har gitt høringsuttalelse.

I Skiftnotatet «Energieffektivisering og solenergi i bygg» uttaler Skift-nettverket bred støtte til Energikommisjonens anbefalinger og at det viktigste nå er å gjennomføre det kommisjonen foreslår.

— Bygg har et stort potensial for å bli en mye viktigere del av kraftsystemet i Norge. Energikommisjonen peker på at energieffektivisering kan dempe økningen i den samlede kraftbruken, og styrke både kraftbalansen og effektbalansen. Mulighetene er mange – og godt kjente, men utfordringene er å få satt de i verk. Vi mener det må både pisk og gulrot til for å realisere potensialet, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.

Med relativt enkle grep kan energibruken i næringsbygg kuttes med 25 prosent.

Skift mener det bør settes mål om 20 TWh energieffektivisering og 5 TWh solenergi på bygg innen 2030.

Begge tiltakene kan realiseres raskt, det er konfliktfrie tiltak og mye kan gjøres med kjent teknologi.

Noen av Skifts innspill for å realisere potensialet:

  • Økonomiske støtteordninger og insentiver: Få et klart bilde av hvorfor lønnsomme energieffektiviseringstiltak ikke gjennomføres i dag, jobbe bredt for å fjerne barriere og utvikle nye insentiver som investeringsstøtte, låneordninger eller reduksjon i skatter og avgifter. Støtteordninger hos Enova bør økes og utvides og strømstøtteordningen bør tilpasses slik at den premierer tiltak som bidrar positivt i kraftbalansen.
  • Skjerpede krav og bedre oppfølging: Energikravene for nybygg må skjerpes i byggteknisk forskrift, men det må også lages mer forpliktende TEK-krav ved oppgraderinger av eksisterende bygg – og vanskeligere å få dispensasjon fra kravene. Det bør stilles krav til energiytelser for enkeltkomponenter ved stegvis oppgradering. Rydd opp i unødvendige forskjeller i hvordan energieffektivisering måles og vektes, kravene i Norge bør baseres på kravene i EU-taksonomien og EUs «Fit for 55».
  • Grønne kontrakter mellom byggeier og leietaker: Utvikle standardiserte kontrakter mellom byggeier og leietakere der fordeling av gevinst fra energitiltak fordeles. Tilsvarende for overgangen mellom utbygger og drifter, slik at det lønner seg for utbygger å investere i tiltak som gir lavere driftskostnader i byggets levetid.

Se også:

Inngangsparti i et næringsbygg
Energieffektivisering
Les mer