Helse- og undervisningssektoren mest plaget av dårlig inneklima

7. august 2023
En ny undersøkelse viser at ansatte på skoler, barnehager og i helsebygg topper statistikken over arbeidstagere med dårlig inneklima. Eksperter er bekymret for en negativ utvikling i kommune-Norge som også rammer barn, unge og mennesker med helseutfordringer.

I undersøkelsen «Inneklima i arbeidslivet 2023», nylig gjennomført av Respons Analyse på vegne av GK, kommer det frem at én av fire arbeidstakere plages av dårlig eller svært dårlig inneklima på jobb. Av de som jobber i barnehage eller undervisningsbygg, helsebygg og på sykehus oppgir to av fem at de arbeider i et dårlig eller svært dårlig inneklima.

– Dårlig inneklima kan føre til redusert konsentrasjon, hodepine og økt risiko for å utvikle astma. Vi vet også at mennesker med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er særlig sårbare og kan få betydelig økte helseplager i bygg med dårlig inneklima, sier generalsekretær i LHL Astma og allergi, Helle Grøttum.

Helle Grøttum. Foto: LHL Astma og allergi
Helle Grøttum. Foto: LHL Astma og allergi

Fagdirektør i GK og professor II ved OsloMet, Mads Mysen, mener det er trist at så mange ansatte, elever og pasienter må oppholde seg i bygg med dårlig luftkvalitet.

– Det kan være snakk om pasienter og brukere som bor på institusjoner med dårlig luftkvalitet, og ikke har mulighet til å unnslippe forholdene, sier Mysen og legger til: 

– Vi vet også at dårlig inneluft fører til redusert prestasjonsevne blant elever. Det er sannsynlig at de som allerede strever på skolen har lettere for å miste konsentrasjonsevnen når innelufta er dårlig. Slik bidrar dårlig inneklima til å skape skoletapere.

Nedadgående utvikling

Professoren er ikke overrasket over funnene, og henviser til en rapport utviklet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), som viser at det er et stort vedlikeholdsetterslep i kommunale bygg og helsebygg.

– I rapporten kommer det frem at det vil koste samfunnet rundt 160 milliarder å få kommunale bygg som skoler og barnehager opp på et akseptabelt nivå, sier Mysen.

Han mener det er dårlig samfunnsøkonomi å la den offentlige bygningsmassen råtne på rot.

– Dårlig inneklima i kommunale bygninger er ofte en konsekvens av manglende verdibevarende vedlikehold av offentlig bygningsmasse.

Rapporten viser videre at det er en negativ utvikling i både kommunale bygg og helsebygg, og at forholdene vil forverre seg frem mot 2030.

Se også:

Kvinne og godt inneklima
Godt inneklima øker trivsel og produktivitet
Les mer

Dårlig ventilasjon er hovedsynder

GKs undersøkelse viser at dårlig ventilasjon og feil innetemperatur er de viktigste årsakene til dårlig inneklima på norske arbeidsplasser. Halvparten av de som plages med dårlig inneklima mener det skyldes manglede eller utilstrekkelig ventilasjon. Også her kommer barnehager og skolebygg dårligst ut. 56 prosent av de ansatte som plages av dårlig inneklima på disse arbeidsplassene oppgir at det skyldes manglende eller dårlig ventilasjon.

– I undersøkelsen rapporterer 46 prosent av de som utsettes for dårlig inneklima på jobb om at forholdene gjør at de blir mindre produktive. I tillegg har forskning vist at lite ventilasjon øker korttidsfraværet på arbeidsplassen, sier Mysen.

I tillegg til fysiske plager som hodepine, svette eller luftveisplager, oppgir fem prosent av de som plages at de vurderer å bytte jobb som en konsekvens av dårlig inneklima.

– Dårlig inneklima koster både samfunnet og arbeidsgiver dyrt, siden det fører til både lavere produktivitet, flere helseutfordringer, økt sykefravær og høyere turnover i bransjer som allerede sliter med rekruttering, sier Mysen.

Han håper politikere vil se på vedlikehold av bygg som et viktig tema opp mot kommunevalget i september.

– Gevinstene er langt høyere enn investeringskostnadene. Kommunene oppnår økt bygningsverdi, økt læringsutbytte i skolene og mer fornøyde og produktive ansatte.

Se også:

Menn, kvinner og inneklima | Det lille ekstra bør vi få styre selv
Det lille ekstra bør vi få styre selv
Les mer

5 tips for bedre inneklima på arbeidsplassen

Temperatur

Ansatte konsentrerer seg best når innetemperaturen ligger mellom 20 og 24 grader. Et termometer hjelper deg å holde oversikt. Bruk vinduer og ventilåpninger for å regulere innetemperaturen dersom arbeidsplassen mangler et godt ventilasjonsanlegg.

Ikon Resirkulering
Luftkvalitet

Forskning viser at god luftkvalitet har betydning for prestasjonsevnen. CO2 er en god luftkvalitetsindikator og enkelt å måle. Overstiger verdiene 1000 PPM bør man forlate rommet og lufte godt.

Vær obs på fukt og kondens

Fukt og kondens på vinduer og vegger på vinterstid indikerer risiko for fukt og råteskade. Sørg for å fjerne fukttilskudd og luft litt ekstra der hvor det er mistanke om høy luftfuktighet.

Ikon happy person
Regelmessige spørreundersøkelser

Ved å gjennomføre regelmessige spørreundersøkelser blant ansatte kan ledelsen få viktig innsikt om inneklimaforholdene, og gjøre bedre og mer innsiktsbaserte tiltak.

Utfør service jevnlig

Service og vedlikehold er nøkkelen til velfungerende og effektive ventilasjonssystemer. For å sikre at anleggene fungerer som de skal, bør det gjennomføres jevnlig service.

Riktig ventilasjon betyr godt inneklima

Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø.

Skoleklasse