GK støtter Skifts Svalbarderklæring

12. mai 2023
Svalbard opplever store klimautfordringer som følge av økt temperatur. Longyearbyen har mulighet til å vise at nullutslipp er mulig i verdens nordligste samfunn og vi som er medlemmer i Skift ønsker å bidra.

Sammen med lokalt næringsliv og lokale myndigheter i Longyearbyen har Skift – Næringslivets klimaledere løftet frem seks forslag som kan bidra til at Longyearbyen blir et nullutslippssamfunn med høy energisikkerhet innen 2030. Svalbarderklæringen er et resultat av en studietur til verdens nordligste samfunn der GKs konsernsjef, Kim Robert Lisø nylig deltok.

Laboratorium og utstillingsvindu

Kim Robert Lisø, på Svalbard
Kim Robert Lisø, konsernsjef GK

Svalbard er et laboratorium for klimaendringene og ingen steder i verden går oppvarmingen raskere enn i Arktis. Siden 1971 har Svalbard opplevd en oppvarming i vinterhalvåret på hele 7 grader, og mistet to måneder med vinter. Konsekvensene av klimaendringene er derfor ekstra tydelige på Svalbard.

— Sammen med nesten 40 andre norske toppledere fikk vi på turen presentert eksempler på konkrete utfordringer knyttet til klimaendringene på Svalbard, men også inspirerende løsninger til hvordan man kan tilpasse seg et varmere, våtere og villere klima, sier Kim Robert Lisø.

Behov for energiomstilling

Longyearbyen lokalstyre har laget en ambisiøs energiomstillingsplan. Fra høsten 2023 vil kraftforsyningen bli lagt om fra kull til diesel, og fornybare energikilder vil gradvis innfases frem mot 2030. I løpet av de neste syv årene vil omstillingen på Svalbard derfor bli en unik testarena for energiløsninger som kan bidra til omstillingen av øvrige øysamfunn globalt og styrke norsk eksportindustri. 

I Svalbarderklæringen pekes det på seks tiltak som kan bidra til at Longyearbyen blir et nullutslippssamfunn.

Forslagene tar utgangpunkt i at mange av medlemmene i Skift-nettverket har engasjement, kunnskap og løsninger til å bidra til energiomstillingen i Longyearbyen:

  1. Skift ønsker å være en partner og pådriver i Svalbards omstilling.

  2. Regjeringen bør på COP28 lansere Longyearbyen 2030 som et nullutslippssamfunn på naturens premisser.

  3. Energiomstillingen i longyearbyen må ledes effektivt med et tydeligere ansvar hos Olje- og energidepartementet eller Nærings- og fiskeridepartementet.

  4. Hele transportsektoren på Svalbard må legges om til fornybare energikilder og transportsystemet må i større grad være basert på delte kjøretøyer.

  5. Bygg og infrastruktur må tilpasses til klimaendringer og klimarelaterte skader må forebygges.

  6. Kunnskap og data om klimaendringer og innovative klimaløsninger utviklet på Svalbard må komme resten av verden til nytte.

Se også:

Inngangsparti i et næringsbygg
Energieffektivisering
Les mer