Kontaktperson

Stine Martinsen Morken

HR-Spesialist

T: +47 984 09 010 E: stine.morken@gk.no

Har du spørsmål?

Kontakt Stine

Vil du teste ut teori i en reell problemstilling? Som student har du mulighet til å skrive oppgave om et faglig relevant tema innenfor noe av det GK driver med.

GK har et godt samarbeid med noen av landets viktigste fagskoler, universiteter og høyskoler. Vi har tradisjon for å samarbeide med studenter som har fordypning innen et av våre interesseområder.

Oppgavene gir stor nytteverdi for oss og flere av oppgavene er del av innovasjonsprosjekter internt hos oss. Flere av de som har skrevet oppgave hos oss tilbys fast jobb.

Klimagassregnskap og miljødeklarasjon - Hvordan bli et klimaforbilde​?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent fra studie Energi og Miljø i bygg ved OsloMet eller Energi og Miljø ved NTNU.

Klimagassutslipp fra tekniske installasjoner er i liten grad dokumentert, men den dokumentasjonen vi har tyder på utslippene utgjør en betydelig andel av byggenes totale utslipp. Målsettingen med denne oppgaven er å kartlegge omfang av klimagassutslipp fra tekniske installasjoner og vurdere innføring av miljødeklarasjon (EPD) som virkemiddel for å redusere klimagassutslippene og forbedre miljøegenskapene. Oppgaven skal besvare: Hvordan kan innføring av miljødeklarasjon redusere klimagassutslipp og bedre miljøegenskapene til tekniske installasjoner i bygg? Oppgaven gjøres i samarbed med FME ZEN og EPD Norge. 

Kontaktperson/intern veileder i GK er Mads Mysen
Mads er også professor på OsloMet

GK-klimatisering med Lindinvent​

Oppgaven er tenkt løst av en bachelorgruppe fra studie Energi og Miljø i bygg ved OsloMet.

Lindinvent blir oppgradert med Inoffix med muligheter for å endre temperatursett-punkt, solskjerming og med annen funksjonalitet som renholdsbestilling. Oppgaven består i å beskrive, teste og analysere Inoffix og besvare: Gir personlig klimatisering bedre oppfattet inneklima? Gir funksjonaliteten totalt sett en bedre opplevelse for brukeren? Hvordan påvirker dette energibruk og driftskostnader? Kan grensesnittet og Inoffix forbedres og utvikles med mer funksjonalitet?

Kontaktperson/intern veileder i GK er Mads Mysen

Klimagassregnskap for tekniske installasjoner – metodikk og verktøy for tilbudsfase

Livsløpsanalyse av case 1 og 2 – vurdering av betydningen av tekniske installasjoner.

De to casene er tenkt løst av masterstudenter fra studie Energi og Miljø i bygg ved OsloMet. Forslag masteroppgave er knyttet til FoU-prosjektet Grønn VVS. Oppgavene er reservert til allerede satt studentgruppe.

For å redusere klimapåvirkningen til tekniske installasjoner trenger vi metodikk, beregningsverktøy og dataunderlag som muliggjør beregning av klimapåvirkning med tilfredsstillende nøyaktighet i en tilbudsfase. Det er i tilbudsfasen valgt løsning i praksis blir besluttet og det er viktig at klimaegenskapene til en løsning er synlige for beslutningstaker på beslutningstidspunktet.

Kontaktperson/Biveileder i GK er Mads Mysen.
Mads er også professor på OsloMet.

Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg?

Student eller nyutdannet? Vi i GK jobber for å bli et klimaforbilde og vil ha med oss unge medarbeidere som hjelper oss å dra både GK og bransjen i retning av en mer bærekraftig byggenæring.