Her er en ordbok over vanlige ord og uttrykk innenfor elektrikerfaget.

Fagord- og uttrykk i elektrofaget.

Lær deg elektrikerspråket

Ampere: Enhet for elektrisk strøm (A). Kursenes styrke er oppgitt i ampere. I sikringsskapet ser en at kursene er på:

  • 10 A (normalt for belysning/oppvarming)1
  • A (tekniske kurser for kjøkken og våtrom) 20
  • A (komfyrkurser)
  • 25–63 A (hovedsikringen som tar imot all strøm som går inn i huset fra nettet)

AMS: Avanserte måle- og styringssystemer.

Automatsikring: Relé som bryter strømmen om den overskrider en forhåndsinnstilt verdi. Se sikring.

BIM: Bygningsinformasjonsmodellering (Building Information Modeling). Digital, tredimensjonal prosjektering av bygg og bygningsinstallasjoner. BIM hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle arbeidsprosessene mellom aktørene.

CE: Godkjenningsmerke innenfor EØS (står for «Communauté Européenne»). Betyr at dette utstyret er produsert i henhold til EUs krav.

DLE: Det lokale elektrisitetstilsyn.

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold.

FEBDOK: Er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner iht. FEL og NEK 400.

FG: Tidligere Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Endret navn i 2017 til FG Skadeteknikk, hvor FG står for forsikringsgodkjent. FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. 

Installasjon: Det faste nettet og utstyret i en bygning for forsyning av elektrisk energi – kabler, ledninger, stikkontakter, armaturer, elektriske apparater.

Jordfeilbryte: Jordfeilbryter fanger opp feil på elanlegget og kutter strømmen. Jordfeilbryter er en enhet som installeres på en elektrisk installasjon for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord.

KIA: Kabel-TV installatør

KNX: KNX er en åpen trådbasert europeisk standard som benyttes av over 100 produsenter av styresystemer. Du kan dermed velge fritt blant leverandørene av KNX-produkter og blande produkter fra ulike leverandører i samme installasjon. KNX er en europeisk standard og at det er en åpen protokoll. KNX kan brukes til å regulere lys, varme, kjøling og ventilasjon i hvert enkelt rom. 

Kontakt: Hunnkontakt (stikkontakt) tilpasset en hannkontakt (støpsel eller plugg).

Kurs: Strømsløyfe fra sikringsskapet til deler av boligen – av forskjellig styrke (se ampere).

Lumen: Lumen eller Lm er den måleenheten man bruker om all strøm som kommer ut av en lyskilde som øyet kan se. Lumen må ikke blandes med watt, siden øyets oppfattelsesevne skiller seg fra de ulike bølgelengdene på strømmen som sendes ut.

Lux: Belysningsstyrke oppgis i lux. Belysningsstyrken forteller hvor mye lys som treffer en flate.

NEK: Norsk Elektroteknisk komité. NEK utgir normsamling som gir minimums sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Nett: Anlegg for transport av elektrisk energi.

NS: Norsk Standard

Ohm: Måleenhet for elektrisk motstand eller elektrisk resistans. I fysikken er Ohm forholdet mellom elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den.

Ohms lov: Ohms lov omhandler forholdet mellom Volt, Ampere og Ohm.

Overspenningsvern: Overspenningsvern skal hindre at elektriske anlegg og apparater skal slås ut i tordenvær. I en bolig bør du ha et såkalt «mellomvern» montert på strøminntaket, og «finvern» på elektronisk utstyr.

PBL: Plan- og byggningsloven.

Registrert installatør: Firma med offisiell tillatelse til å utføre forskriftsregulert arbeid. Bruk alltid registrert installatør til el-arbeid.

RTB: Rent, tørt, bygg.

Samsvarserklæring: Dokument som skal signeres hver gang en elektriker er inne i et hus og gjør utbedringer. Samsvarserklæringen skal si noe om hvilke tekniske forskrifter som er brukt og hvilket regelverk som ligger til grunn. Tilsvarende servicebok i bil.

SD-anlegg: Sentral driftskontroll/sentrale driftskontrollanlegg. Samlebegrep for sentralisert bygningsautomati­sering basert på digital teknikk og utstyr.

Sikring: En sikring er et element som bryter strømmen når den overstiger angitt verdi

Spenning: Energinivået i en ledning eller kabel. En høyspentkabel på 300 kilovolt er det livsfarlig å berøre. Får du støt når du skifter en lampett hjemme, er det ubehagelig i et tørt rom. Men det kan være livsfarlig i et våtrom, selv med «bare» 230 volt

Sterkstrøm: Enkelt sagt er sterkstrømanlegg knyttet til lys og varme. Per definisjon anlegg over 48 volt.

Strøm: Strømforbruk måles i kilowattimer. En kilowattime (kWh) er 1000 watt brukt i en time. For eksempel når en panelovn står på 1000 watt i en time. Strømkursene i en bolig er på 10 eller 16 ampere (A), styrken er angitt for hver sikring i sikringsskapet ditt. Belastningen den enkelte kurs tåler, er ampere ganger volt. Med en spenning på 230 volt, tåler en kurs på 10 A en samlet belastning på 10x230 = 2300 watt.

  • 1000 kWh=1 megawattime (1 MWh)
  • 1000 000 kWh=1 gigawattime (1 GWh)
  • 1000 000 000 kWh=1 terrawattime (1 TWh)

Svakstrøm: Enkelt sagt er svakstrømanlegg knyttet til sikkerhetsinstallasjoner som alarm, nødlys og adgangskontroll. Per definisjon anlegg under 48 volt.

TEK: Byggteknisk forskrift til den norske plan- og bygningsloven om tekniske krav til byggverk. TEK trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Gjeldende forskrift er TEK17 som erstattet TEK 10 i 2017.

TIA: Teleinstallatør

Trimmet bygging: Fra engelsk: Lean Construction. Strømlinjeformet jobbing for å effektivisere produksjonen.

U-verdi: Varmegjennomgangskoeffisienten er en verdi en bruker til å anslå materialers varmeisolerende evner og er nødvendig for beregning av effektbehov. Måles i W/m².

Ta kontakt!

Trenger du hjelp eller ønsker et uforpliktende tilbud?