HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er et prioritert område i GK. Målet er at vi ikke skal ha fraværsskader eller yrkessykdommer. Visjonen om et bedre miljø forplikter også til et klagefritt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt. GK skal være et trygt og godt sted å arbeide.

HMS i GK

HMS-arbeidet i GK fokuserer på opplæring, rutiner, samarbeid og nullfeil holdning. For å få ned fraværsskader og yrkessykdommer har vi opprettet hovedverneombud ved alle avdelingskontor, i tillegg til sentralt hovedverneombud. Tett oppfølging er nøkkelen for positiv forandring og holdningsendring.

I dette arbeidet er et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten ved de enkelte kontorstedene en forutsetning.

Kutt og småskader ligger på topp av våre rapporterte hendelser. Bruk av riktig verneutstyr på byggeplass og på teknisk service er derfor et sentralt fokusområde.

Riktig verneutstyr:

 • Beskyttelseshjelm
 • Vernebriller/maske
 • Hørselsvern
 • Refleksvest
 • Hansker
 • Vernesko
 • GK egnet arbeidstøy
 • Knebskyttere
 • Førstehjelpsskrin

Samtidig må alle og enhver benytte de tekniske hjelpemidlene som finnes til å utføre arbeidsoppgavene på en mest mulig skånsom måte for kroppen.

HMS-politikk i GK

Vår HMS-politikk er at et GKs slogan ”- for et bedre miljø” forplikter til et klagefritt arbeidsmiljø. Gjennom høyt nivå på HMS-arbeidet skal vi sammen skape et trygt arbeidsmiljø for våre medarbeidere.

Våre holdninger

 • Vi skal ha en profesjonell innstilling som gjennom systematisk og planlagte tiltak forhindrer feil og sikrer mennesker, miljø og materiell.
 • Grundig opplæring av våre medarbeidere skal resultere i nullfeil-holdning, vilje til tidlig problemløsning og samarbeid.
 • HMS arbeidet er et ansvar den enkelte ansatte er pålagt. Mer spesifikt skal regionsledelse og avdelingsledelse ha dette som en prioritert arbeidsoppgave.

Tiltak vi prioriterer

 • Alle kontorsteder skal ha godt kvalifiserte verneombud som ivaretar våre medarbeideres interesser i henhold til arbeidsmiljøloven.
 • På byggeplass skal det alltid foretas faste vernerunder for egne og underentreprenørers arbeid. Utarbeidelse av HMS-mappe på byggeplass, samt kontroll av fremdriftsplaner med hensyn til HMS skal gjennomføres og Rent Bygg filosofien skal etterleves i alle aktiviteter.
 • Gjennom Sikker Jobb Analyse (SJA) skal risikofylte arbeidsoppgaver identifiseres og analyseres for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere skader på person, miljø og materiell. Påkrevet og riktig verneutstyr og tekniske hjelpemidler skal benyttes ved den analyserte arbeidsoppgaven. Det skal være høy standard på personlig verneutstyr, og kontinuerlig registrering og oppfølging av avvik og planer i forbindelse med ulykker og nestenulykker skal gjennomføres.
 • GKs undernetreprenører skal ha det samme høye fokuset på sitt HMS arbeid som vårt eget, og vi krever rapporter om ulykker og nestenulykker fra disse.
 • Lever opp til intensjonsavtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA), som omfatter alle GKs medarbeidere.

AMU
GK har i tillegg til sentral AMU-funksjon også regionale AMUer Dette for å sikre HMS-arbeidet i bedriften.

Sikkerhet i GK

Med sikkerhet menes at personers liv og helse, det biologiske og fysiske miljøet, samt materielle verdier ikke skal være utsatt for uakseptabel risiko. Dette innebærer at sannsynligheten for uønskede hendelser skal være minimal, og at konsekvensene av slike hendelser skal være så små som mulig.

Hvorfor er dette viktig?
Et godt arbeidsmiljø og tiltak for å ivareta våre medarbeideres helse og sikkerhet er viktig for å nå våre forretningsmessige ambisjoner. Høy grad av sikkerhet på byggeplass og på våre anlegg er nøkkelen til vår produksjon, og at våre medarbeidere kommer seg trygt igjennom arbeidsdagen og hjem til sin familie og kjære.

Hvilke ambisjoner har vi?
Vår ambisjoner er at alle aktiviteter skal gjennomføres uten skader på person, miljø eller materiell.
 
GKs prioriteringer:

 • Grundig opplæring av ansatte og verneombud
 • Registrering og oppfølging av avviksmeldinger på fravær, ulykker, nestenulykker og risikoanalyse
 • Høy standard på verneutstyr
 • Gjennomføring av Sikker Jobb Analyse av alle ved alle risikofylte arbeidsoperasjoner
 • Kontroll av fremdriftsplaner
 • Kvalitetsplaner
 • Faste vernerunder for egne og underentreprenørers arbeid
 • "Rent Bygg-filosofi"

Miljø

GK er med på å skape verdier i samfunnet i form av miljøriktige og energisparende inneklimaløsninger for folk i kontorbygg, skoler, sykehus, kulturbygg og industribygg.

Vår misjon;
- for et bedre miljø, gjenspeiles i ambisjonen om en optimal totaløkonomi for både kunden og samfunnet.

God helse, produktivitet og evnen til konsentrasjon påvirkes av byggets inneklima. Våre leveranser har derfor betydning på sykefravær, produktivitet og velvære hos brukerne av bygget. Men inneklimaløsninger som ventilasjon og kjøling krever i tillegg energi i form av strøm, fjernvarme, olje, biobrensel og lignende. Vi leverer derfor løsninger som er energibesparende og som tar hensyn til miljøet.

Mulighetene til å påvirke et optimalt inneklima for brukerne og energisparende løsninger er størst i planleggingsfasen av et byggeprosjekt, samt i byggets driftsfase gjennom vedlikehold og rehabiliteringer.

Som markedsleder på inneklimaleveranser påtar vi oss et ansvar for å bidra til økt kunnskap om innemiljø, kompetanseheving i bransjen og fokus på miljøet.

Dette gjør vi gjennom å støtte forskningsinstitusjoner, støtte oppunder utdanningsinstitusjoner (innen VVS, energi og miljø), delta i fagutvalg og selv ta ansvar for miljøet i egen produksjon og arbeidsprosesser.

Custom sub menus