Om våre fag

Ventilasjon - Kulde - Byggautomasjon - Rør - Elektro - Vannbårne energisystemer

Ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør, elektro og vannbårne energisystemer er alle viktige fag for å oppnå godt innemiljø. Samtidig er det en kjensgjerning at anleggene krever energi.

Energi

Som ledende leverandør av tekniske inneklimainstallasjoner i Skandinavia er GKs ambisjon å bidra til mer energieffektive løsninger i nye så vel som eksisterende bygninger. GK kan vise til resultater fordi vi både er rådgivende og utførende samarbeidspartner. Vi hjelper våre kunder med å kutte unødvendig energibruk.

 

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget har flere viktige funksjoner: Å fjerne forurensing og varmeoverskudd, og tilføre tilstrekkelig med ren frisk luft slik at et godt inneklima skapes for å gi økt produktivitet, bedre trivsel og høyere grad av velvære. Det er imidlertid viktig å bruke funksjonen så riktig som mulig: Ventilasjonen skal virke når det er behov for det – og der det er behov for det. Behovstilpasset ventilasjon velges i økende grad for å gi et teoretisk beregnet lavere energiforbruk, men for å oppnå dette i praksis må anlegget følges opp i driftstiden. Et bygg er dynamisk – med nye leietakere melder det seg nye behov. Ventilasjonsanlegg er et potensielt energisluk, og det er derfor en viktig jobb å passe på at anlegget dekker behovet og brukes riktig.

Byggautomasjon

Ved bruk av IT og web-baserte løsninger kan man samkjøre byggets tekniske anlegg og oppnå et såkalt «intelligent bygg» med optimal drift av ventilasjon, varme, kjøling og lysstyring. Riktig automasjonsløsninger er en forutsetning for å oppnå et optimalt innemiljø og maksimal energiutnyttelse. Med sentrale driftsanlegg (SD) og energioppfølgingssystem (EOS) kan man lese, varsle, avdekke og identifisere endringer i energibruken. Slike systemer er med andre ord uvurderlige analyseverktøy som gjør detaljert energiledelse mulig. Gjennom aktiv bruk av verktøyene kan man redusere energibruken med 10 til 15 prosent.

Men all teknologi til side: Systemene gir bare beskjed – noen må også følge opp. Dersom bygget mangler en tilstedeværende driftsperson som følger med på pc-en, kan GK Argus – et system for fjernovervåking og analyse – være løsningen.

Kulde

Kjøle- og kuldesystemer benyttes til avkjøling av ventilasjonsluft og romkjøling i bygg. Det benyttes også til kjøle- og fryserom i næringsmiddelindustrien. Varmepumpeteknologi, som er en del av kuldeprosessen, benyttes i økende grad til oppvarming. Kulde er et fag som utnytter energien effektivt. For eksempel trenger man 1 kW elektrisk effekt i en kjølekompressor for å skape 3 kW kulde. For varmepumper er prinsippet akkurat det samme, men her skapes det 3-4 kW varme ved hjelp av 1 kW elektrisk effekt. GK kan designe, levere og installere varme- og kjøleanlegg som er effektive i forhold til energibruk. I tillegg til service og vedlikehold av alle typer kjølemaskiner og utstyr, kan GK også tilby drift og rådgivning av komplekse varmepumpesystemer.

Vannbårne energisystemer

Vannbårne energisystemer er løsninger som distribuerer energi via vann, til for eksempel varme-, kjøle- eller gjenvinningsanlegg. Faget handler om effektivisering av energibruk, og enten systemet frakter varmt eller kaldt vann, er isolasjon viktig slik at energi ikke tapes. Felles for alle systemene er at det kun er ved korrekt væskeblanding, riktig mengde og rett temperatur at optimal drift oppnås. Avvik vil derimot føre til dårligere virkningsgrad, lavere varme- og kjøleavgivelse, redusert levetid og økt energiforbruk. Service og vedlikehold av systemene er derfor svært sentralt, og GK har kompetansen som kan sikre optimal drift av anleggene slik at energibruken blir lavest mulig og levetiden lengst mulig. 

Custom sub menus